Çevre ve İklim

Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, sahip olduğumuz enerji kaynaklarını etkin, verimli ve çevreye en az etkiyi yapacak şekilde kullanma azmindedir.

Kalkınmanın temel girdisi olan enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara gereken önemi vererek ve madenlerimizi çevresel standartlara uygun bir şekilde değerlendirerek hem çevre alanındaki sorumluluklarımızı yerine getirmiş hem de enerji arz güvenliğimizi sağlamış olmaktayız. Bakanlığımız, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan çevresel çalışmaları yakından takip etmekte ve böylece sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize katkıda bulunmaktadır.

Enerji Çevre ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği, bugün küresel ölçekte karşılaşılan en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir.

1980’li yılların sonlarından başlayarak, insanların iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini ve baskısını azaltmak için, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası kuruluşların öncülüğünde çalışmalar yapılmış ve sonucunda geniş bir katılımla, 1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1997 yılında Kyoto Protokolü (KP) oluşturulmuştur. BMİDÇS ve KP, bir yandan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da, uluslararası emisyon ticareti, teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda giderek etkin olmaya başlamıştır.

Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki belgede sunulmuştur.

PCB Projesi

ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen GEF’in finansal olarak desteklediği UNEP/MAP Sekreterliği’nin Proje Ortaklığı çerçevesinde Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Türkiye’deki PCB’lerin Yönetimi Projesi’nin yürütülmesine yönelik olarak ÇŞB ile ETKB ve ETKB’nın ilgili kuruluşları olan TEİAŞ ve EÜAŞ’ın yapacağı işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki belgede sunulmuştur.


Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.PCB Projesi Protokolü
Enerji Çevre Ve İklim Değişikliği