Doğal Gaz

Bir petrol türevi olan doğal gaz: yanıcı, havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Basta metan (CH4) ve etan (C2H6)olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Yer altında, genellikle petrol ile birlikte ve ya gaz rezervuarlarında bulunur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilen doğal gaz, boru hatları ile ve ya sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.

Doğal gaz rezervlerinin 80 trilyon metreküpü (%43) Orta Doğu ülkelerinde, 54 trilyon metreküpü (%29) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 30 trilyon metreküpü (%16) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

2016 yılı sonu itibarı ile kalan üretilebilir doğal gaz rezervimiz 18,7 milyar m³'tür. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza dayalı kurulu gücümüz 2016 yılı sonu itibarıyla 22.217 MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün %28,3’ünü karşılamaktadır.

Doğal gaz arz-talep dengesine ilişkin çalışmalara bakıldığında yıllık gaz talebinin karşılanmasında sorun bulunmamaktadır. Ancak, talebin yoğun olduğu kış aylarında gerek mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak günlük tüketiminin maksimum seviyeye ulaşması gerekse aynı dönemde kaynak ülkelerdeki veya güzergâh ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir. Bu kapsamda, toplam kapasitesi 2,84 milyar Sm3 olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin mevsimsel arz-talep dengesi ve arz güvenliğinin sağlanmasını teminen etkin bir şekilde kullanılması amacıyla 01 Eylül 2016 tarihi itibari ile BOTAŞ tarafından devralınmıştır. Ayrıca yapımı devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi revize edilmiş ve 1 milyar Sm3 çalışma gazı kapasitesi 5 milyar Sm3'e, 40 milyon Sm3/gün olan geri üretim kapasitesi ise 80 milyon Sm3/gün'e çıkarılmıştır. Proje kapsamında 2017 yılında 250 milyon, 2018 yılında 500 milyon, 2020 yılında 1,75 milyar, 2021 yılında 3 milyar ve 2023 yılında 5 milyar Sm3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Arz kaynakları ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Tesisi (FSRU) ilk olarak özel sektör tarafından Aliağa/izmir’de 23 Aralık 2016 tarihinde işletmeye alınmıştır. Ayrıca BOTAŞ tarafından İskenderun ve Saros Körfezlerinde FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi)’nin doğal gaz iletim sistemine bağlantısının sağlanmasına yönelik çalışmalarda sürdürülmektedir.

Ayrıca, yurt içinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarımıza önem ve öncelik verilmeye devam edilecektir. Avrupa'nın artan doğal gaz talebinin karşılanmasında, bölgemizdeki kaynakların Avrupa'ya nakline yönelik projelerin içinde yer almaya stratejik bir önem verilecektir. Ülkemizin orta ve uzun vadede bir doğalgaz ticaret merkezi (hub) konumuna gelmesine yönelik politikamız ısrarla sürdürülecektir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
Doğalgaz Piyasası Kanunu (Kanun No 4646)