Yerli Aksam Destekleri

Yenilebilir Enerji Çalışmaları

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK 

(Resmî Gazete Tarihi: 24.06.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29752)

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine dair Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemler.

 

 1. BAŞVURULARIN ALINMASI
 • Yönetmelik Madde 4 kapsamında başvurular yapılır.
 1. BAŞVURULARIN BAKANLIKÇA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 • Yönetmelik Madde 5 kapsamında değerlendirme yapılır ve yine aynı maddede yer alan hükümler çerçevesinde varsa eksiklikleri başvuru sahibine bildirilir.
 • Bildirilen eksiklik ve hataların tamamlanması istenir. 
 • Başvurulan aksamlar ve bütünleştirici parçalara yönelik yerli aksam katkı oranları aynı yönetmeliğin 6. Maddesi kapsamında hesaplanır.
 1. BAŞVURULARIN YERİNDE İNCELENMESİ
 • Yönetmelik 5. Maddede yer alan Bakanlığın görevlendirdiği Yerli İmalat Tespit heyetince yerinde incelemeler yapılır.
 • Yapılan incelemeler neticesinde 6. Madde kapsamında gerekirse tekrar yerli aksam katkı oranları hesaplanır.
 1. BAŞVURULARIN SONUÇLARININ İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ
 • Yönetmelik 5. Maddede yer alan süreler zarfında yerli aksam katkı oranları EPDK ve Başvuru Sahiplerine bildirilir.

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22600&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)