EPS

Enerji Performans Sözleşmeleri

 

 Enerji performans sözleşmesi (EPS), enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda enerji performans sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.  Aynı Kanun’un ek 1 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmış olup Ek-1’den erişim sağlanabilmektedir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan Tebliğ ile EPS’lerin uygulanmasına yönelik detaylar açıklanmış, etüt raporu formatı ile şartname ve sözleşme taslakları Tebliğ eki olarak düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ ve eklerine Ek-2’de verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca kamuda enerji performans sözleşmelerinin nasıl uygulanacağını anlatan kılavuza Ek-3’ten, Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılan ölçme doğrulama uzmanlarına Ek-4’ten ve Bakanlığımız tarafından yürütülen bir AB projesi kapsamında Türkçe çevirisi yapılan Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü’ne ise Ek-5’ten  erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi

 

04/11/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları için 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir.

 

 

Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)”  Ek-6’da, tasarruf bildirimlerinin nasıl yapılacağını açıklayan bilgi notu ise Ek-7’de verilmektedir. 

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) Dünya Bankası tarafından fonlanacak Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Beş yıl sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bakanlığımızın sorumlu olduğu teknik bileşen kapsamında; ölçme doğrulama, etüt, eps, enerji yönetimi … vb konularda eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe enerji verimliliği için ulusal bir program hazırlanması, belediyeler için piyasa araştırması yapılması ve yatırım planı hazırlanması, enerji performans sözleşmeleri ve ölçme doğrulama alanlarında prosedürlerin ve şablonların geliştirilmesi gibi konularda faaliyetler yürütülecektir. 

 

Projeye ilişkin daha detaylı bilgilere https://kamuenerji.csb.gov.tr/proje-hakkinda-genel-bilgi-i-96445 adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 09.11.2023

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.