Daire Başkanlıkları

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin ön proje ve proje onay faaliyetlerini yürütmek.
2. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerini yürütmek.
3. Elektrik tesislerinin proje onayı ve kabul işlemlerine yönelik ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi/görevlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
4. Elektrikle ilgili teknik mevzuata görüş oluşturmak ve teknik mevzuatın hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
5. Elektrik üretim tesislerine matuf olarak talep edilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin ilgili mevzuatı kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
6. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında lisanslı enerji (elektrik üretim, dağıtım ve doğal gaz dağıtım) tesislerine ilişkin kamu yararı kararı işlemlerini yürütmek.
7. Yerli kömür ve ithal kömürün birlikte kullanıldığı termik santrallerde yerli kömürün kullanımının tespitine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek.
8. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. TEDAŞ tarafından yapılan periyodik denetimler ve kısmi denetimler sonrası Bakanlığa sunulan denetim raporlarını değerlendirmek, bulguları kayıt altına almak, raporları gereği için EPDK'ya göndermek.
2. EDAŞ'ların her üç ayda bir kendisine ulaşan ihbar ve şikâyetlere yönelik gerçekleştirdiği işlemlerin Bakanlığa raporlanmasını takip etmek. İhbar ve şikayetlere ilişkin üçer aylık periyotlarla rapor hazırlamak.
3. 6446 sayılı Kanun kapsamında genel aydınlatma ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
4. TEDAŞ tarafından yapılan genel aydınlatma denetim raporlarını değerlendirmek, raporları gereği için EPDK’ya göndermek, istatistiki bilgileri tutmak.
5. Genel aydınlatma faaliyetlerinde sahada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına ihtiyaçlar çerçevesinde genelgeler yayımlamak.
6. Genel aydınlatmaya ilişkin talepleri değerlendirmek.
7. Elektrik enerjisi tahsisleri (seferberlik ve savaş hali) işlemlerini yapmak.
8. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan tüzel kişilerin gerçekleştirdiği katkı payı ödemelerinin takibini yapmak.
9. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. 3096-3996 sayılı Kanun kapsamında tarifeleri yapmak.
2. Motorin Satın Alma İzin Belgesi vermek.
3. YİD/İHD projelerinin kamulaştırma işlemlerini yapmak.
4. YİD/İHD projelerinin yıllık denetimlerini yapmak/yaptırmak, faaliyet raporlarını incelemek.
5. YİD/İHD projelerinin sözleşme süresi sonunda devir işlemlerini yürütmek.
6. Uluslararası tahkim merkezleri (ICC-Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ICSID-Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi, SCC-Stockholm Ticaret Odası ) nezdinde açılan davaları takip etmek.
7. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında mücbir sebep ödemelerini yapmak ve kredi geri dönüş işlemlerini takip etmek.
8. Doğal gaz kesintisi olması halinde kullanılan ikincil yakıt ödemelerini yapmak.
9. DSİ tarafından yapılan enerji tesislerinin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) devir işlemlerini gerçekleştirmek.
10. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. 3096-3996 sayılı Kanun kapsamında tarifeleri yapmak.
2. Motorin Satın Alma İzin Belgesi vermek.
3. YİD/İHD projelerinin kamulaştırma işlemlerini yapmak.
4. YİD/İHD projelerinin yıllık denetimlerini yapmak/yaptırmak, faaliyet raporlarını incelemek.
5. YİD/İHD projelerinin sözleşme süresi sonunda devir işlemlerini yürütmek.
6. Uluslararası tahkim merkezleri (ICC-Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ICSID-Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi, SCC-Stockholm Ticaret Odası ) nezdinde açılan davaları takip etmek.
7. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında mücbir sebep ödemelerini yapmak ve kredi geri dönüş işlemlerini takip etmek.
8. Doğal gaz kesintisi olması halinde kullanılan ikincil yakıt ödemelerini yapmak.
9. DSİ tarafından yapılan enerji tesislerinin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) devir işlemlerini gerçekleştirmek.
10. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. Yerli kömür yakıtlı ve ithal kömür yakıtlı olup, yerli kömür de yakan elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve yapmak.
2. Genel enerji politikalarımız kapsamında üyesi veya gözlemci üye olduğumuz uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, raporlara görüş vermek, talep edilen bilgileri sağlamak, gerekli güncellemeleri yapmak ve uluslararası işbirliği süreçlerine yönelik ülkemiz enerji politikası çerçevesinde katkı sağlamak.
3. Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak.
4. Ülkemizin yenilenebilir, nükleer ve kömüre dayalı her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikaların oluşturulması çalışmalarını koordine etmek.
5. Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun (EYTKK) Sekretarya işlemlerini yürütmek (başvuruları tasniflemek, gündemini oluşturmak, toplantıları organize etmek, toplantı sonuçlarını takip ederek paylaşmak, EYTKK portalı işlemlerini yürütmek.
6. EÜAŞ’a ait kömür sahalarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yerli kömür elektrik enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin olarak Özelleştirme İdare Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere konu iş ve işlemleri yürütmek.
7. Genel Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili olarak, teknik mevzuat dışında, ikincil mevzuat hazırlamak, mevcut olanları güncellemek ve enerji piyasalarına ilişkin başta EPDK olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin görüş vermek.
8. Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
9. Yeni teknolojiler ve ARGE faaliyetlerine ilişkin bağlı ve ilgili kuruluşlarımız nezdinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
10. Akıllı şehirler ve akıllı şebekeler kapsamında yürütülen faaliyetlere katkı vermek.
11. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

GÖREV TANIMLARI 

 

1. TEDAŞ tarafından yapılan periyodik denetimler ve kısmi denetimler sonrası Bakanlığa sunulan denetim raporlarını değerlendirmek, bulguları kayıt altına almak, raporları gereği için EPDK'ya göndermek.
2. EDAŞ'ların her üç ayda bir kendisine ulaşan ihbar ve şikâyetlere yönelik gerçekleştirdiği işlemlerin Bakanlığa raporlanmasını takip etmek. İhbar ve şikayetlere ilişkin üçer aylık periyotlarla rapor hazırlamak.
3. 6446 sayılı Kanun kapsamında genel aydınlatma ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
4. TEDAŞ tarafından yapılan genel aydınlatma denetim raporlarını değerlendirmek, raporları gereği için EPDK’ya göndermek, istatistiki bilgileri tutmak.
5. Genel aydınlatma faaliyetlerinde sahada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına ihtiyaçlar çerçevesinde genelgeler yayımlamak.
6. Genel aydınlatmaya ilişkin talepleri değerlendirmek.
7. Elektrik enerjisi tahsisleri (seferberlik ve savaş hali) işlemlerini yapmak.
8. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan tüzel kişilerin gerçekleştirdiği katkı payı ödemelerinin takibini yapmak.
9. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.