2023 Yılında Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ve 5’inci Bölge Enerji Verimliliği Desteği Başvuruları

03.08.2022
  • Paylaş

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 8 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, 2009 yılından beri uygulanan verimlilik artırıcı proje desteklerine sanayi sektörünün yanı sıra bina, hizmet ve tarım sektörleri de dahil edilerek bahse konu sektörlerin hibe veya faiz desteği şeklinde desteklenmesine imkan sağlanmıştır. 

 

Alt mevzuat çalışmaları kapsamında, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik değişikliği 06/07/2022 tarihinde yayımlanmış olup bu doğrultuda VAP desteklerinin uygulama usul ve esaslarına ilişkin alt düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

VAP bütçesinin öncelikle tamamlanmış ve uygulaması devam eden projelerin ödemeleri için kullanılacak olması, enerji verimliliği desteklerine sanayi dışından diğer sektörlerin dahil edilmesi ve küresel konjonktüre uygun olarak uygulama modellerinin çeşitlendirilerek faiz desteğinin de bir uygulama modeli olarak eklenecek olması nedeniyle VAP mekanizmasında ve VAP destek başvurularının elektronik ortamda alındığı Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) yazılımında güncelleme ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Bu bağlamda, VAP mekanizmasının ve EVDES yazılımının güncelleme çalışmaları nedeniyle 2023 yılında VAP başvurusu alınmayacaktır.

 

Diğer yandan, enerji verimliliği yatırım planı olup Devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen işletmeler için VAP desteğinin ikamesi niteliğinde olan 5’inci Bölge enerji verimliliği desteği başvuruları yıl boyunca açık olmak suretiyle devam etmektedir. Bu kapsamda, mevcut imalat sanayi tesislerinin mevcut duruma göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan enerji verimliliğine yönelik yatırımları, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5’inci bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi teşviklerinden yararlandırılmaktadır. Teşvike ilişkin detaylı bilgiye https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-destekleri-5-bolge-destekleri adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.