Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 

Doğal kaynaklarımızın verimli ve etkin şekilde kullanımı ile dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğini sağlayarak, yenilenebilir enerjiye önem vererek, çevreye duyarlı, ekonomik, ulaşılabilir enerji üretimini, enerji iletim ve dağıtımında sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini sağlayarak, Milli Enerji politikaları oluşturmak amacıyla,

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Olarak;

 

  • Entegre Yönetim Sistemini uygulayarak tüm paydaşların memnuniyetini esas almayı ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Hedefleri, risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek, performans ve uygulamaların etkinliğini izleme ve ölçmeyi,
  • Kazaları önlemek, meslek hastalıklarını azaltmak, gıda güvenliğini ve bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
  • “Sıfır Atık” projesi kapsamında geri dönüşümü sağlayarak, doğal kaynak kullanımını azaltarak, çevreyi korumayı,
  • Yürürlükte olan yasal mevzuat, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ile tüm uygunluk yükümlülüklerine eksiksiz uymayı,
  • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
  • Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
  • Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için faaliyetler yürütmeyi,
  • Enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ve yerli doğal kaynaklarımızı güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi,

Taahhüt ederiz.