İstihdam Şekli

 

1- Personelin Tabi Olduğu Mevzuat

 

Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında MEMUR, 4/B maddesi kapsamında SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İŞÇİ ve “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tam zamanlı SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ istihdam edilmektedir.

 

a) Memur Kadrolarına Açıktan Atanma

 

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesine;


(A) Grubu kadrolar olarak tanımlanan “Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolara, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak sıralamaya giren adaylar arasından Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan Özel Yarışma Sınavına tabi tutulmak suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

 

(B) Grubu kadrolar olarak tanımlanan (A) Grubu kadrolar dışında kalan kadrolara ise ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme yapılacağı ilan edilecek olan Bakanlığımıza ait boş kadrolara anılan Başkanlık tarafından internet yoluyla alınan tercihler ve puanlar dikkate alınarak yerleştirilmesi suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

 

b) İşçi Kadrolarına Atanma

 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür.


Bu çerçevede; 
Bakanlığımızca işe yerleştirilecek işçilerin unvan, adet ve nitelikleri Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilir. Başvurular Türkiye İş Kurumu tarafından kabul edilerek talep şartlarımıza uygun adayların listeleri Bakanlığımıza bildirilir.


- Önlisans ve lisans eğitim düzeyinde istihdam edilecekler, Türkiye İş Kurumu tarafından KPSS puan sıralamasına göre oluşturulan listelerin Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip, listelerdeki adaylar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre işe yerleştirilir.


- Ortaöğretim ve  daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecekler ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde istihdam edilecekler Noter huzurunda kura usulüne tabi olup, işlemler anılan yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştirilir.

 

c) Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonuna Atanma

 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca istihdam edilen Sözleşmeli bilişim personeli sınavları Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmekte olup adaylarda aranacak nitelik ve şartlar ile sınav yeri, zamanı, sınav konuları duyurularda belirtilmektedir.

.

2- Çalışma Yerleri

 

Bakanlığımızın merkez teşkilatı Ankara’da yer almakta olup taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Hizmet binası aşağıdaki adreste bulunmaktadır.

 

Bakanlık merkez binası Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/ANKARA

3- Bakanlığımızda Yer Alan (A) Grubu Kadrolara İlişkin Bilgiler

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

 

GİRİŞ SINAVI Yazılı ve/veya Sözlü
YAŞ ŞARTI Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
YABANCI DİL ŞARTI Sınav giriş için belirtilen dil şartı yok. Ancak uzmanlığa atanma sürecinde 3+2 yıl içerisinde YDS'den ve eşdeğeri olan bir yabancı dil sınavından asgari (C) düzeyinde not almak.
GÖREVLERİ

Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

 

• Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

 

• Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

 

• Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

 

• Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

 

• Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

 

• Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye, yönelik çalışmalarda bulunurlar.

GÖREV YERLERİ Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri (Ankara)
BAĞLI OLUNAN BİRİM Daire Başkanlıklarına bağlı olarak çalışır
UZMANLIĞA ATANMA Uzman yardımcısı olarak fiilen en az 3 yıl çalışanlar, tezi kabul edilmiş olanlar, yeterlik sınavında başarılı olanlar ve uzman yardımcısı olarak mesleğe atandıktan sonraki 3 yıl içerisinde YDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlar veya bu süre zarfında belirtilen puanı alamayanlar yeterlik sınavı sonrasındaki 2 yıl içerisinde yerine getirenler ETK uzmanı olarak atanır.
TURNE ETK Uzman ve Uzman Yardımcılarının turnesi bulunmamaktadır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı

 

GİRİŞ SINAVI Yazılı ve/veya Sözlü
YAŞ ŞARTI Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
YABANCI DİL ŞARTI Müfettiş Yardımcılığına atandıktan sonra 3+2 yıl içerisinde YDS’den ve eşdeğeri olan bir yabancı dil sınavından asgari (C) düzeyinde not almak.
GÖREVLERİ

1) Müfettişler Başkanın görevlendirmesi ile aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

 

• Bakanlık teşkilatıyla Bakanlık denetimi altındaki bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, kamu ve özel şirketlerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili denetimi Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde yapmak.

 

• Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Bakanlık denetimi altındaki kamu ve özel şirketlerde, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bilanço esasına dayalı olarak denetim yapmak.

 

• Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek.

 

• Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

 

• Başkan ve mevzuat tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

2) Müfettiş yardımcıları birinci fıkrada yer alan yetkileri, yanlarında çalıştıkları Müfettişin gözetimi altında kullanabilirler.

GÖREV YERLERİ Teftiş Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara’dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.
BAĞLI OLUNAN BİRİM Teftiş Kurulu Başkanlığı
UZMANLIĞA ATANMA Fiilen en az üç yıl çalışanlar, tezi kabul edilmiş olanlar ve yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları, Müfettiş Yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi şartıyla boş olan Müfettiş kadrolarına atanırlar.
TURNE Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının turnesi bulunmamaktadır.