Tarihçe

Tarihçe

1962

13/02/1962 tarihli ve 6/209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hazırlanan “Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi” (MEHTA Projesi) raporunda; birbirleriyle yakın ilgisi bulunan enerji ve tabii kaynakları bir elde toplamak suretiyle bu sektörlerdeki dağınıklığı, tedahül (karışıklığı), tekerrürleri ve insan gücü israfını önlemek, hizmetlerin hızlı bir şekilde görülmesini sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) adıyla bir Bakanlık kurulması zarureti belirtilmiştir.

1963

17/09/1946 tarihli ve 6410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13/09/1946 tarihli ve 4951 Sayılı Bakanlıklar Kuruluşu Hakkında Kanun”a dayanılarak Cumhurbaşkanlığı’nın 25/12/1963 tarih ve 4-400 sayılı onayı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuş ve 28 inci Hükümet Dönemi Denizli Milletvekili Arif Hüdai ORAL kurucu Bakan olarak göreve başlamıştır.

1964

24/06/1935 tarihli ve 3036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “14/06/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi Teşkiline Dair Kanun” ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü 1964 yılında Başbakanlık talimatıyla Bakanlığımıza bağlanmıştır.

1970

25/07/1970 tarihli ve 13559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “15/07/1970 tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu” ile kurulan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.

1973

16/03/1954 tarihli ve 8659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “07/03/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu” ile kurulan Petrol Dairesi Reisliği, 18/04/1973 tarihli ve 14511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “05/04/1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu” ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) adını alarak Bakanlığımıza, Bakanlığımız Bünyesinde bulunan Akaryakıt Dairesi Başkanlığı da lağvedilerek PİGM’e bağlanmıştır.

1983

19/06/1982 tarihli ve 17729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “17/06/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu”na istinaden ve “11/04/1983 tarihli ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde, 28/10/1983 tarihli ve 18205 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;
  - “10/10/1983 tarihli ve 96 sayılı Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) bağlı Ereğli Kömür İşletmeleri (EKİ) Müessesi olarak faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ayrı bir Genel Müdürlük olarak kurulmuş,
  - “10/10/1983 tarihli ve 98 sayılı Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye Petrol Kurumu (PETKUR) kurulmuş
ve bunların tüzel kişilikleri düzenlenerek Bakanlığımızla ilgilendirilmiş olup,
  - “10/10/1983 tarihli ve 94 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “22/05/1957 tarihli ve 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu” ile kurulmuş olan TKİ ve
  - “10/10/1983 tarihli ve 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “14/06/1935 tarihli ve 2805 sayılı Etibank Kanunu” ile kurulmuş olan Etibank Kurumu
tüzel kişiliği yeniden düzenlenerek Bakanlığımızla ilgilendirilmişlerdir.
14/12/1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13/12/1983 tarihli ve 186 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığımızın teşkilât ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

1984

18/06/1984 tarihli ve 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “08/06/1984 tarihli ve 215 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (APK) ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurularak Bakanlığımız teşkilât ve görevlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

18/06/1984 tarihli ve 18435 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile TTK ve Etibank Bakanlığımızdan alınarak Başbakanlıkla ilgilendirilirken, PETKUR kapatılmıştır.

1985

01/03/1985 tarihli ve 18681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “19/02/1985 tarihli ve 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile;

 - Enerji Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın ana hizmet birimi olarak ihdas edilmiş,
 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü’nün adı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş,
 - Maden İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

1989

04/05/1989 tarihli ve 20158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “14/04/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak kurulmuştur.

1991

Cumhurbaşkanlığı’nın 14/12/1991 tarihli ve 39-08/D-2-91-575 sayılı Onayı ile;
 - 03/04/1937 tarihinde Sümerbank’a bağlı olarak kurulan ve “13/05/1955 tarihli ve 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kanunu” ile bağımsız bir Kamu İktisadi Teşebbüsü haline gelen Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 - “07/03/1954 tarihli ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu” ile kurulan Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO),
 - “28/02/1974 tarihli ve 7/7871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla, 15/08/1974 yılında sermayesinin tamamı TPAO’ya ait olarak bağlı ortaklık şeklinde kurulan BOTAŞ,
 - “08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlıkla ilgilendirilmiş olan TTK
Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.

1993

09/09/1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “12/08/1993 tarihli ve 505 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile;
 - “19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun” adı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş,
 - Ana hizmet birimlerindeki Enerji Dairesi Başkanlığı ve Maden İşleri Dairesi Başkanlığının her biri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ayrı genel müdürlük haline dönüştürülmüş,
 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
13/09/1993 tarihli ve 21697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13/08/1993 tarihli ve 513 sayılı 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile TEK, Bakanlığımızla ilgisi devam etmek üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır.
15/09/1993 tarihli ve 21699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/08/1993 tarihli ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK, "Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş." (TEAŞ) ve "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş." (TEDAŞ) adı altında Bakanlığımızla ilgisi devam edecek şekilde iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülüne ayrılmıştır.

1996

Cumhurbaşkanlığı’nın 29/07/1996 tarihli ve 39-08/D-3-96-341 sayılı onayı ile ETİBANK’ın Bakanlığımızla ilgilendirilmesi kaldırılarak Başbakanlıkla ilgilendirilmiştir.

1998

04/02/1998 tarihli ve 23248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “26/01/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla Etibank Genel Müdürlüğü'nün unvanı değiştirilerek EtiHolding A.Ş. adıyla İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır.

1999

Cumhurbaşkanlığı'nın 28/05/1999 tarihli ve 39-08/D-10-99-238 sayılı onayı ile Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Bakanlığımızla ilgilendirilmesi kaldırılarak Başbakanlıkla ilgilendirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı’nın 28/05/1999 tarihli ve 39-08/D-5-99-231 sayılı onayı ile TTK’nın Bakanlığımızla ilgilendirilmesi kaldırılarak yeniden Başbakanlıkla ilgilendirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı’nın 12/01/1999 tarihli ve 39-08/D3-99-19 sayılı onayı ile EtiHolding A.Ş. Bakanlığımızla ilgilendirilmiş, daha sonra 28/05/1999 tarihli ve 39-08/D-5-99-231 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlıkla ilgilendirilmiştir.

2000

04/07/2000 tarihli ve 24099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “07/06/2000 tarihli ve 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun”un Geçici 2’nci maddesiyle, 3154 sayılı Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu” ibareleri “Avrupa Birliği” olarak değiştirilmiş ve Bakanlığımız Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak düzenlenmiştir.

2001

TEAŞ’ın; 02/03/2001 tarihli ve 24334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “05/02/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Unvanlı Üç Ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü Şeklinde Teşkilatlandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak üzere üç ayrı anonim şirket şeklinde teşkilatlandırılmasına ilişkin karar kapsamındaki işlemlerin Bakanlığımızca yürütülmesine karar verilmiştir.
03/03/2001 tarihli ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” ile Bakanlığımızla ilişkili olarak kurulan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, 02/05/2001 tarihli ve 24390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)” ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adını almıştır.
05/08/2001 tarihli ve 24453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “27/06/2001 tarihli ve 4693 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la “3154 Sayılı ETKB’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”da değişiklik yapılarak Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

2002

13/07/1982 tarihli ve 17753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “09/07/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu” ile kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve 22/06/1935 tarihli ve 3035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “14/06/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu” ile kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA); 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Bakanlığımıza bağlanırken, TTK ve Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığının aynı onayı ile tekrar Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.

2003

18/06/2003 tarihli ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “04/06/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun”la Bakanlığımızla ilişkili olarak Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur.

2004

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 02/04/2004 tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ’ın Bakanlığımızla ilgisi kaldırılmıştır.
21/01/2004 tarihli ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “09/01/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile “Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü”, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.

2005

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Bakanlığımızda APK Başkanlığı kaldırılarak yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

2007

07/12/1975 tarihli ve 15435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13/11/1975 tarihli ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile kurulan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN), 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “14/05/2007 tarihli ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile EÜAŞ’ın bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde yapılandırılıp Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.

2010

24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 63’üncü maddesine istinaden 17/08/2010 tarihli ve 339 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.

2011

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile;
 - Bakanlığımıza bağlı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılarak, kurumun görevleri Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı birleştirilerek Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
 - Yeni bir ana hizmet birimi olarak Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
 - Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılarak Bakanlığımızın ana hizmet birimi şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.
 - Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın adı Denetim Hizmetleri Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

2015

TEMSAN, ÖYK’nin 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak Bakanlığımızla ilgisi kaldırılmıştır.

2017

TEMSAN, ÖYK’nin 17/04/2017 tarihli ve 2017/11 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak yeniden Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.
TEDAŞ, ÖYK’nin 25/04/2017 tarihli ve 2017/12 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak yeniden Bakanlığımızla ilgilendirilmiştir.

2018

09/07/2018 tarihli ve 30473 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “02/07/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kurularak Bakanlığımızla ilişkilendirilmiştir.
09/07/2018 tarihli ve 30473 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile;
 - “19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır.
 - Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan TETAŞ, EÜAŞ ile birleştirilmiştir.
 - Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adı altında birleştirilerek Bakanlığımıza bağlanmıştır.
10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile;
 - Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı kapatılarak Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,
 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı kapatılarak Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,
 - Hukuk Müşavirliği kapatılarak Hukuk Hizmetleri Başkanlığı,
 - Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde bulunan Yönetim Sistemleri Dairesi Başkanlığı ayrıştırılarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
şeklinde yapılandırılmış olup,
 - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek,
 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile birleştirilerek
Bakanlığımız merkez teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.
15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) kurularak Bakanlığımızla ilişkilendirilmiştir.

2019

10/01/2019 tarihli 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “27 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 168’inci Maddesi yeniden düzenlenmiş ve Hukuk Hizmetleri Başkanlığının adı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, aynı Kararnameyle Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
16/05/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “37 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile;
 - Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü kapatılarak Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,
 - Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü kapatılarak Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 - Denetim Hizmetleri Başkanlığı kapatılarak Teftiş Kurulu Başkanlığı
şeklinde yapılandırılmış olup,
 - Personel Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birleştirilerek Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

2020

17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “56 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
28/03/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “57 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile TAEK, BOREN ve NATEN kurumları kapatılmış olup yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurulmuştur.
28/03/2020 tarihi itibarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları aşağıdaki gibidir.

Merkez Teşkilatı

●  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
●  Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
●  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
●  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
●  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
●  Teftiş Kurulu Başkanlığı
●  Strateji Geliştirme Başkanlığı
●  Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
●  Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı
●  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
●  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
●  Özel Kalem Müdürlüğü
●  İç Denetim Birimi Başkanlığı

Bağlı Kuruluşlar

●  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
●  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

İlgili Kuruluşlar

●  Elektrik Üretim Anonim Şirketi
●  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
●  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
●  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
●  Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
●  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
●  Türkiye Taşkömürü Kurumu
●  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
●  Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
●  Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

İlişkili Kuruluşlar

●  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
●  Nükleer Düzenleme Kurumu