Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, çalışmaları koordine etmek,
 • Ulusal kalkınma planları ile yıllık program ve Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını, amaç ve hedeflerini belirlemek üzere stratejik planı hazırlamak, ihtiyaç duyulması durumunda güncellemek veya yenilemek,
 • Bakanlığın misyon, vizyon ve temel ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlığımız stratejik planında yer alan hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarını tespit ederek izleme değerlendirme kapsamında gerekli raporlama çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlık faaliyetlerini etkileyecek iç ve dış faktörleri inceleyerek analiz etmek,
 • Bakanlığın görevlerini ekonomik, etkin ve süratli şekilde yerine getirmesi için kaynakların verimli ve rasyonel kullanımını hedef alan çalışmalar yapmak,
 • Başkanlığın birim faaliyet raporunu hazırlamak, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak, Bakanlığın yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak ilgili idarelere göndermek,
 • Ülkenin stratejik önceliklerini belirleyerek strateji belgeleri hazırlama çalışmaları çerçevesinde enerji ve doğal kaynaklar alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
 • Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik plan hazırlık çalışmalarına destek vermek ve bu planların Bakanlık stratejik planı ile uyumlu olmasını sağlamak,
 • Diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların stratejik plan hazırlık çalışmalarına talep edilmesi halinde katkı sağlamak, 
 • Üst Politika Belgeleri, Yıllık Program, Cumhurbaşkanlığı Programı, Sektör Strateji Belgeleri, Bölgesel Gelişme Planları ve diğer eylem planlarında yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki hususları izlemek ve değerlendirmek.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Ulusal ve uluslararası ölçekte enerji ve doğal kaynaklar sektörlerini izlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve raporlamak,
 • Enerji ve doğal kaynaklar alanında ulusal ve uluslararası bilgi ve veriyi toplamak, tasnif ve analiz etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • Ülkelerin enerji ve doğal kaynaklar politika ve stratejilerini takip etmek ve değerlendirmek,
 • Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların enerji ve doğal kaynaklar alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri izlemek,
 • Enerji ve doğal kaynaklar alanında kamuoyuna ve Bakanlık çalışanlarına yönelik ulusal ve uluslararası bilgi ve veri içeren periyodik yayın ve bilgi notları hazırlamak,
 • Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan enerji ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgi ve verinin belli periyotlarda güncelleyerek yayımlanmasını sağlamak,

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Milletvekillerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılması isteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri soru önergeleri ile meclis araştırma önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Milletvekillerinin diğer Bakanlıklara sordukları, Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması gereken soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalıyla gelen soruları cevaplamak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlıkta iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, altı aylık dönemler halinde izlemesi yapılarak, gerçekleşme raporlarını hazırlamak,
 • İç kontrol uygulamaları ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetici ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İç Kontrol Yıllık Değerlendirme Raporu kapsamında iç kontrol sisteminin işleyişi hakkında Değerlendirme Anketi düzenlemek,
 • Üst yönetici onayına sunulacak İç Kontrol Yıllık Değerlendirme Raporunu hazırlayarak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmesine sunmak,
 • Bakanlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarında değerlendirilmek üzere İç denetim raporlarını izlemek,
 • Dış denetim raporlarına ilişkin Bakanlık harcama birimleri tarafından verilen cevapları konsolide ederek Sayıştay Başkanlığı’na göndermek,
 • İç kontrol sistemi ve mali yönetime ilişkin eğitim verilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-SGB)’ne gerekli plan, rapor ve bilgi girişlerini yapmak,
 • Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sistemi (KAYSİS) kapsamındaki Bakanlıkla ilgili iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık harcama birimlerinin bütçe hazırlıklarını koordine ve konsolide ederek, Bakanlık bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,
 • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki Bakanlık bütçe görüşmelerini koordine etmek,
 • Bakanlık faaliyetlerinin bütçe ve yatırım programına uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
 • Bağlı ve ilgili kuruluşların yıllık yatırım ve finansman programı tasarılarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca gerçekleştirilen program görüşmelerine katılmak,
 • Cari Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, bağlı ve ilgili kuruluşların yatırım programlarının alt detay onaylarını ve Bakanlık yetkisinde olan yıl içi revizyonları üst yöneticinin onayına sunmak, Bakanlık yetkisi üstündeki talepleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
 • Bağlı ve ilgili kuruluşların yatırım ve finansman program tekliflerinin kalkınma planı, Bakanlık stratejik planı ve sektörel plan ve programlar ile uyumunu sağlamak,
 • Bakanlık merkez birimlerinin ayrıntılı harcama programının hazırlanmasını koordine ve konsolide etmek, hizmet gereksinimlerini de dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veri toplamak, değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek, aylık mali istatistikleri kamuoyuna duyurmak,
 • Bakanlık Performans Programını hazırlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlık alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek ve Sayıştay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,
 • Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum Beklentiler Raporu’nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince; Bakanlığımız nakit talebini hazırlayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine veri girişini yapmak,
 • Bakanlık bütçesine ait yıl içerisinde yapılacak aktarma, revize, ödenek gönderme, tenkis işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Satın alma işlemlerini yürütmek.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Sayıştay Başkanlığınca, Bakanlık ilgili kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan yıllık Denetim Raporlarını cevaplandırmak, teftiş olurlarını almak, TBMM KİT Komisyonu toplantılarına katılmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Denetim Raporları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Kararı (Acele Kamulaştırma Kararları, Taşıt alımları, 233 sayılı KHK kapsamında bağlı ortaklık veya iştirak kurulması, ana statü değişiklikleri, sermaye artırımı vb.) istihsali talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği, Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarınca alınan Kamu Yararı Kararlarını Onay’a sunmak,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının İhalelerden Yasaklama Kararlarını Onay’a sunmak,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuat çalışmaları, kuruluşların sorunları ve talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • 237 Sayılı Taşıt Kanunu ile Bakanlığımız Genelgesi gereğince hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinalarının servis dışı bırakılmalarına ilişkin listeleri Onay’a sunmak,
 • Bağlı ve ilgili kuruluşların diğer mevzuat gereği (kendi kanunları, ilgili mevzuat vb.) talep ettikleri onayları Olur’a sunmak,
 • Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığından izin talep etmek (gayrimenkul kiralanması/edinimi, temsil tanıtım vb. izinleri); Bakanlıkça verilmesi gereken izinleri (telefon hatları) Onay’a sunmak,
 • Cumhurbaşkanlığının 2018/8 sayılı Taşınmaz Genelgesi kapsamında taşınmaz devirleri ile ilgili olarak yapılan işlem sonuçlarını 3’er aylık dönemler içinde Cumhurbaşkanlığına iletmek,
 • Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarının diğer Bakanlıklar ve kamu kurumlarından talepleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Coğrafi bir alan üzerinde yapılacak plan veya projelere ilişkin (imar planları, milli park ilanı, sit alanları, karayolu ve demiryolu güzergâhları, endüstri bölgeleri ilanı, OSB yer seçimleri vb.) görüş talepleriyle ilgili olarak Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda Bakanlığımız görüşünü oluşturarak iletmek,
 • Bakanlığımız ilgili kuruluşlarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılan kamulaştırma çalışmaları kapsamında yurtdışında yaşayan taşınmaz maliklerine ait pazarlığa çağrı bildirimlerini Büyükelçiliklere/Konsolosluklara göndermek, gelen cevap yazılarını ise ilgili kurumlara iletmek,
 • Bakanlığımızca tesis edilen İhaleden Yasaklama ve Kamu Yararı Kararları ile Acele Kamulaştırma Kararları ile ilgili açılan davalara ilişkin görüş vermek.