Görev ve Yetkiler

Enerji Verimliliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

 

 • Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Bakanlığı vekil sıfatıyla temsil etmek,
 • Bakanlığın taraf olduğu ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince Cumhurbaşkanlığı Hukuk Birimi tarafından takibi gerekli görülenler hariç iç ve dış tahkim yargılamalarında Bakanlığı vekil sıfatıyla temsil etmek,
 • Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla takip edilen dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek, denetlemek ve ilgili talimatları iletmek,
 • Bakanlık görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını   ilgili Bakanlık birimlerinin ve/veya bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların görüşlerini de aldıktan sonra inceleyip Bakanlık görüşünü oluşturmak,
 • Bakanlık birimlerinin Yönetmelik, Yönerge ve diğer düzenleyici işlemler niteliğinde hazırladıkları mevzuat taslakları ile Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili (Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olan mevzuat taslaklarını hukuki açıdan incelemek ve taslaklara son şeklini vererek yürürlüğe konulmasını sağlamak,
 • Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan her türlü sözleşme, protokol ve şartname taslakları hakkında talep halinde görüş bildirmek, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığa ilişkin işler ile Bakanlık birimlerince sorulan diğer hususları inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek,
 • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini ve bu hizmetlerle ilgili diğer görevleri yürütmek,
 • Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak,
 • Bakanlık temel kuruluşlarının hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yeknesaklığın sağlanması için temel esasları belirlemek,
 • Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) hukuk birimlerinin teşkilat yapısı ile personelinin görev ve sorumluluklarına yönelik temel esasları kuruluşların tabi olduğu mevzuatı gözeterek belirlemek,
 • Bakanlık Makamının emir ve talimatı üzerine Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) hukuk birimlerini, iş ve işlemlerin görülmesi, yürütülmesi ve iç işleyiş yönünden Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının denetime ilişkin görev ve yetki hükümleri saklı kalmak kaydı ile denetlemek,
 • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.