Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığın taraf olduğu ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince Cumhurbaşkanlığı Hukuk Birimi tarafından takibi gerekli görülenler hariç iç ve dış tahkim yargılamalarını takip etmek, tahkim dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla yürütülen tahkim davaları ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek, izlemek, denetlemek ve ilgili talimatları iletmek, Bakanlığın taraf olduğu arabuluculuk müzakerelerinde, Bakanlığı temsilen komisyona katılacak hukukçu üyeyi Genel Müdüre teklif etmek,
 • Bakanlığın taraf olduğu arabuluculuk müzakerelerine ilişkin ilgili Bakanlık birimleri ile gerekli her türlü yazışmayı yapmak, müzakerelerde Bakanlığı temsil eden komisyonun sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Personelinin izin, sağlık raporu, terfi, ödül gibi iş ve işlemleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığın taraf olduğu tahkim davaları hariç olmak üzere tüm davaları takip etmek, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • İcra takiplerine ilişkin evrakı hukuk müşavirlerine veya avukatlara havale etmek, icra takip dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Dava dosyalarına ilişkin hukuki mütalâa talepleriyle ilgili Mevzuat ve Mütalaa Daire Başkanlığına bilgi vermek, 
 • Genel Müdürlükte bulunan ve Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları hukuk birimleri tarafından bilgi amaçlı gönderilen emsal kararları arşivlemek; gerekli görülenlerin, uygulama birliğini sağlamak amacıyla Bakanlık temel kuruluşlarına duyurulmasını sağlamak, 
 • Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanan vekâlet ücretlerinin tespiti, takibi ve tahsili ile hak sahiplerine ödemeye yönelik belgeleri düzenlemek ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına göndermek, 
 • Personelinin izin, sağlık raporu, terfi, ödül gibi iş ve işlemleri ile 15/05/2020 tarihli 31128 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca disiplin iş ve işlemlerini yürütmek, 
 •  4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında kurulacak olan hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya görevini yapmak, 
 • Niteliği ve konusu itibariyle önemli olan dava dilekçeleri ile mahkeme kararlarını gerekli gördüğü hukuk müşaviri ya da avukatlarla mütalaa ve müzakere etmek, 
 • Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlık görev alanı ile ilgili olarak hazırlanan mevzuat taslaklarını, ilgili Bakanlık birimlerinin ve/veya bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların görüşlerini de aldıktan sonra inceleyip Bakanlık görüşünü oluşturmak,
 • Bakanlık birimlerinin Yönetmelik, Yönerge ve diğer düzenleyici işlemler niteliğinde hazırladıkları mevzuat taslakları ile Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili (Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları Resmî Gazete’de yayımlanması zorunlu olan mevzuat taslaklarını hukuki açıdan incelemek ve taslaklara son şeklini vererek yürürlüğe konulmasını sağlamak,
 • Mevzuatın yürütülmesinde karşılaşılan tereddütleri gidermek ve uygulamada birliktelik sağlamak için gerektiğinde yönerge, genelge çıkarmak, görüş oluşturup teşkilata duyurmak,
 • Bakanlık birimleri tarafından talep edilen konularda Bakanlık Makamı Olur’u da alınarak bildirilmesi halinde mütalâa hazırlamak,
 • Bakanlık birimlerine verilen mütalâaları konularına göre tanzim etmek, dosyalamak ve arşivlemek,
 • Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,
 • Mevzuat çalışmalarını, gerektiğinde çalışma grupları oluşturarak yürütmek, 
 • Yürürlüğe konulan mevzuat ile yürürlükten kaldırılan mevzuatın Bakanlığın resmî web sayfasında yayınlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlık birimi ile gerekli yazışmaları yapmak,
 • Personelinin izin, sağlık raporu, terfi, ödül gibi iş ve işlemleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak Genel Müdürlüğün temizlik, bakım ve onarım vb. işlerini yaptırmak,
 • Genel Müdürlüğün taşınır ihtiyaçlarını belirlemek, temin etmek ve mevzuatı doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • İlgili mevzuat gereğince Genel Müdürlük arşiv iş ve işlemlerini yürütmek, 
 • Stratejik plan, faaliyet raporları, istatistiki bilgiler, brifing, nöbet ve benzeri işlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük personeli ile ilgili gerektiğinde hizmet içi eğitim semineri ve benzeri etkinlikler düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak ve bütçeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün personel ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli tedbirleri almak,
 • İlgili mevzuat uyarınca emanet hesabında toplanan avukatlık vekâlet ücretinin dağıtımına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • İlgili mevzuat uyarınca satın alma iş ve işlemleri ile her türlü ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki iş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin işlemleri Bakanlık birimleriyle koordineli olarak yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün kırtasiye, demirbaş araç gereç ve benzeri ihtiyaçlarını ilgili birimle koordineli olarak temin etmek ve kayıtlı olarak dağıtımını sağlamak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile e-Tebligata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun belirlediği görevleri yerine getirmek,
 • TSE Belgelendirme hizmetleri vb. belgelendirme süreçlerini Genel Müdürlük adına takip etmek.
 • Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.