Görev ve Yetkiler

16.05.2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

 

 • Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
 • Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Bakanlık birimleri ile işbirliği içinde hizmetlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, kalite standartlarına uygun şekilde yerine getirilmesini takip etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek,
 • Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Afet ve acil durumlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.