Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık insan kaynakları ve çalışma politikalarının oluşturulması, insan kaynağı planlaması ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Bakanlığa ait kadroların, ilgili birimlerin görüşü alındıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,
 • Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarının üst yönetici kadrolarına yapılan atama işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık personelinin mali ve sosyal haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak; atama, özlük, emeklilik, mal bildirimi ve benzeri işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatında yer alan kariyer mesleklere ilişkin özel yarışma sınavı işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık ve bağlı, ilgili kuruluşlarında yeni teşkilat kurulması veya kaldırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu ve Etik Komisyonu ile Kurum İdari Kuruluna ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve raportörlüğünü yapmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığın genel evrak, arşiv ve matbaa hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlık hizmet birimlerinin ulaştırma, sosyal işler, temizlik, güvenlik, dezenfekte, ilaçlama, sağlık, lojman, sosyal tesis hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlık hizmet birimlerinin bakım, onarım, yapım, tadilat işlemleri ile telekomünikasyon sistemlerinin çalıştırılması hizmetlerini yürütmek,
 • Belirlenen limit dahilinde bakanlık harcama birimlerinin her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmalık hizmeti alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin ya da ihale yoluyla gerçekleştirmek,
 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Kariyer Uzman Yardımcılarının, uzmanlığa geçiş süreci (danışman belirlemesi, komisyon kurulması, tez konusu seçimi, tez dönemi vb.) ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek Bakanlık personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yurt dışı lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini sağlamak,
 • Eğitim planı hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Yükseköğretim öğrencilerine Bakanlıkta staj yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık merkez teşkilatında Kalite ve Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması, yönetimi, uygulanması ve güncelleme çalışmalarını yapmak,
 • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında risk yönetimi çalışmalarının yapılması, iç ve dış tetkik çalışmalarının organize edilmesi ve tetkik sürecini yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum sağlanması ve standardın geliştirilmesi için gerekli olan çalışmaları yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda Acil Durum Kriz Merkezlerinin faaliyetlerinim koordinasyonunu yapmak,
 • Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında enerji çalışma grubu ana çözüm ortağı olarak görev yapmak, Ulusal Plan ve İl Afet Müdahale Planlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Afet veya benzeri durumlar ile tatbikatlarda hizmetlerin aksamaması için gerekli personel    planlaması yapmak,
 • Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) organizasyonu ile enerji çalışma grubu içerisindeki görevlendirmeleri yapmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.