Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık merkez teşkilatında yer alan memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarına açıktan, yeniden, kurum içi ve kurum dışından naklen veya vekaleten atama işlemlerini yapmak,
 • Memur ve sözleşmeli personelin, kadro değişikliği ve Bakanlık içi geçici görevlendirme işlemlerini yapmak,
 • Atamaları Cumhurbaşkanı kararı veya Bakan onayı ile yapılan Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların üst yöneticilerinin asaleten ve vekaleten atama işlemlerine ilişkin işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık merkez teşkilatında yer alan kariyer mesleklere ilişkin özel yarışma sınavı işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık ve bağlı, ilgili kuruluşlarında yeni teşkilat kurulması veya kaldırılması işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık birimlerinin tenkis-tahsis ve iptal-ihdas işlemlerini yürütmek,
 • Bağlı, ilgili kuruluşların merkez/taşra ve yurtdışı kadrolarının/pozisyonlarının iptal-ihdas işlemlerini   yürütmek,
 • Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların yüksek disiplin kurulu ve disiplin kurulunun teşkil onaylarının hazırlanması, Bakanlık disiplin kurullarının raportörlüğünün yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Bakanlık Etik Komisyonunun teşkil onaylarının hazırlanması, raportörlüğünün yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Bakanlık kadrolarının yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanması ve vize işlemlerini yapmak,
 • Bağlı ve ilgili kuruluşların yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin kontrolü ile vize işlemleri için ilgili kuruma gönderilmesi, büyük proje tazminatı işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 04.08.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bağlı ve ilgili kuruluşların her statüdeki kurum içi ve kurum dışı açıktan ve naklen atama izin işlemlerini yapmak,
 • Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan bağlı ve ilişkili kuruluşlarının daire başkanı altında yer alan her statüdeki personel atama işlemlerini yapmak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin Bakanlıkta geçici görevlendirme işlemlerinin yürütülmesini ve takibini sağlamak,
 • Bakanlık personelinin hususi ve hizmet damgalı pasaport taleplerine ilişkin işlemlerini yürütmek,
 • Hizmet birleştirmesi ve hizmet borçlanması ile öğrenim intibakı işlemlerini yürütmek,
 • 657 sayılı Kanun gereğince personelin derece/kademe, terfi ve asalet tasdik işlemleri yapmak,
 • Bakanlık memur ve sözleşmeli personelinin nakil/emeklilik/istifa ve ölüm nedeniyle ayrılış işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık memur ve sözleşmeli personelinin, 3628 sayılı Kanun gereğince mal bildirimi işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık memur ve sözleşmeli personelinin, her türlü aylıksız izin işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık sözleşmeli personelinin sözleşme işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık personelinin, Bakanlık dışında geçici görevlendirilme işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık memur ve sözleşmeli personelinin her türlü izin/sıhhi raporlarının takibini sağlamak,
 • Bakanlık personelinin, Bakanlık dışında geçici görevlendirilme işlemlerini yapmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 23.08.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık kadrosunda 657 sayılı Kanuna tabi memur, sözleşmeli ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan personelin; aylık maaş ve sosyal hakları, teşvik ve ikramiye ödemeleri ile ölüm yardımı ve benzeri istihkak ve özlük haklarının tahakkuk ettirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık kadrosunda 657 sayılı Kanuna tabi memur, sözleşmeli ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan personelin emekli kesenek primlerinin SGK’ye gönderilmesi işlemlerini yapmak,
 • Bakan, Bakan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürlüğündeki personelin yurtiçi ve yurtdışı görev yolluklarının hazırlanıp saymanlığa gönderilmesi işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin izin, rapor, özlük ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesi ve ilgili kurumlara veri aktarımı işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin düzenlenmesi ile personel hakkında meydana gelen değişikliklerin güncel tutulma işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin toplu iş sözleşme süreçlerini yürütmek,
 • Bakanlıkta görevli İşçi personelin aylık ücretleri, giyim yardımı, ilave tediye, ek ikramiye, hizmet teşvik primi, ölüm yardımı, ayrılan personele ödenen kıdem tazminatı ve benzeri istihkaklarının ve özlük haklarının tahakkuk ettirilmesi işlemlerini yapmak,
 • 4857 sayılı Kanuna tabi İşçi personelin sigorta primlerinin SGK’ye gönderilmesi işlemlerini yapmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 23.08.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığın genel evrak, arşiv ve matbaa hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlık hizmet birimlerinin ulaştırma, sosyal işler, temizlik, güvenlik, dezenfekte, ilaçlama, sağlık, lojman, sosyal tesis hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlık hizmet birimlerinin bakım, onarım, yapım, tadilat işlemleri ile telekomünikasyon sistemlerinin çalıştırılması hizmetlerini yürütmek,
 • Belirlenen limit dahilinde bakanlık harcama birimlerinin her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmalık hizmeti alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin ya da ihale yoluyla gerçekleştirmek,
 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Kariyer Uzman Yardımcılarının, uzmanlığa geçiş süreci (danışman belirlemesi, komisyon kurulması, tez konusu seçimi, tez dönemi vb.) ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek Bakanlık personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yurt dışı lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini sağlamak,
 • Eğitim planı hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Yükseköğretim öğrencilerine Bakanlıkta staj yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlık merkez teşkilatında Kalite ve Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması, yönetimi, uygulanması ve güncelleme çalışmalarını yapmak,
 • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında risk yönetimi çalışmalarının yapılması, iç ve dış tetkik çalışmalarının organize edilmesi ve tetkik sürecini yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum sağlanması ve standardın geliştirilmesi için gerekli olan çalışmaları yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda Acil Durum Kriz Merkezlerinin faaliyetlerinim koordinasyonunu yapmak,
 • Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında enerji çalışma grubu ana çözüm ortağı olarak görev yapmak, Ulusal Plan ve İl Afet Müdahale Planlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Afet veya benzeri durumlar ile tatbikatlarda hizmetlerin aksamaması için gerekli personel    planlaması yapmak,
 • Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) organizasyonu ile enerji çalışma grubu içerisindeki görevlendirmeleri yapmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ile kanun yönetmelik vb. taslaklar hakkında görüş oluşturmak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.