Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. Elektrik enerjisi arz güvenliğine yönelik politika önerileri geliştirmek ve alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde raporlamak,
 2. Elektrik enerjisi arz-talep durumunu ve piyasasını izlemek ve raporlamak,
 3. Hidroelektrik potansiyelini ve üretim durumunu izlemek ve raporlamak,
 4. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Havza ve Su Yönetimi” toplantılarına katılım sağlamak ve genel enerji politikalarımız kapsamında görüşler vermek,
 5. Kritik elektrik altyapılarının güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak, bu kapsamda düzenlenen tatbikatlara katılmak,
 6. Elektrik enerjisi arz güvenliği risk analizi yapmak ve muhtemel risklerin etkilerini değerlendirmek ve raporlamak,
 7. Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu Toplantılarını organize etmek, sekretaryasını yürütmek ve toplantı kararlarının uygulanmasını takip etmek,
 8. Elektrik ve doğal gaz arz-talebini etkileyen meteorolojik olayları izlemek ve raporlamak,
 9. Kritik elektrik enerjisi yatırımlarını izlemek ve raporlamak,
 10. Enerji kaynakları ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,
 11. Kısa ve orta dönemli elektrik ve doğal gaz talep tahmini yapmak/koordine etmek ve raporlamak,
 12. Seferberlik ve savaş hallerinde elektrik ve doğal gaz tahsis işlemlerini yapmak ve ilgili daire başkanlıklarıyla koordine etmek,
 13. Enerji modelleme/tahmin/projeksiyon çalışmaları yapmak ve diğer daire başkanlıklarınca yapılan çalışmalara katkı sağlamak,
 14. Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili birimlerin istatistik envanterini tutmak,
 15. Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
 16. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arz sepetimiz içerisindeki payının artırılması amacıyla başta teşvik ve politika uygulamaları olmak üzere gerekli mevzuat düzenlemeleri hakkında öneriler geliştirmek,
 2. Ulusal ve uluslararası alanda yenilenebilir enerji ve yeni enerji teknolojileri konularında yürütülen çalışmaları ve gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve politika önerileri geliştirmek,
 3. Üye veya gözlemci üye olduğumuz uluslararası kuruluşların yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalarına katılmak, çalışmalarını takip etmek ve uluslararası işbirliğine yönelik ülkemiz yenilenebilir enerji politikası çerçevesinde katkı sağlamak,
 4. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ulusal sivil toplum kuruluşlarının (TÜREB, GÜNDER ve benzeri) çalışmalarını takip etmek ve Genel Müdürlüğümüz yenilenebilir enerji politikası çerçevesinde bu çalışmalara öneriler sunmak ve katkı sağlamak,
 5. Bakanlığımızın diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birlikleri kapsamında yenilenebilir enerji ve yeni enerji teknolojileri konularında yürütülen çalışmalara katkı sağlamak,
 6. Hidrojen ve sentetik gaz gibi kaynakların üretimi, depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,
 7. Enerji depolama konusunda ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen teknolojiler ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,
 8. Kaynak bazında yenilenebilir enerji potansiyeli atlaslarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak,
 9. Yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak, yenilenebilir enerji yatırımcılarının uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile koordinasyonu sağlamak,
 10. Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
 11. Başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm enerji türleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve araştırma ve geliştirme çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olan araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirleyerek bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını kamuoyuna sunmak ve politika önerileri sunmak,
 12. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. Yerli Aksam Yönetmeliği kapsamındaki işleri yürütmek,
 2. Daire Başkanlığının planlama ve denetim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Yerli aksam üretimine yönelik envanter çalışmalarını yürütmek,
 4. Yerli Aksam Yönetmeliği çerçevesinde uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ve sektör ile koordinasyonu sağlamak,
 5. 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap İşlet Devret Modeli (YİD) ile işletilen hidroelektrik enerji santrallarının işletme denetimlerini yapmak,
 6. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) sözleşmelerinde yer alan yerli aksam üretimi ve kullanımı ile ilgili denetimlere yönelik faaliyetleri yürütmek,
 7. Yerli Aksam Yönetmeliği kapsamındaki belgeler ve YİD kapsamındaki belgelerin arşiv işlemlerini yürütmek,
 8. Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallar (PHES) ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 9. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, ödeneklerin planlanmasını ve dağıtımını sağlamak, aktarma, icmal ve tenkis talep işlemlerini yürütmek, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak,
 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde bütçe ve mali işleri mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yürütmek,
 3. Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamında Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen yurt dışı öğrenim burslarını almaya hak kazanan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında yapılan satın alma işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak yürütmek,
 5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; personelin doğum, ölüm, izin, rapor, geçici görevlendirme, göreve başlama, görevden ayrılma, emeklilik vb. işlerini yürütmek,
 6. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 7. Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yürütmek,
 8. Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri ile ilgili olarak gelen bilgi edinme başvuruları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) müracaatları ve vatandaş başvurularına yönelik yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Birimlerin bilgisayar ve donanım taleplerinin karşılanması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapmak,
 10. Genel Müdürlüğümüz bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek,
 11. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin ön proje ve proje onay faaliyetlerini yürütmek,
 2. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerini yürütmek,
 3. Elektrik tesislerinin proje onayı ve kabul işlemlerine yönelik ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi/görevlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Elektrikle ilgili teknik mevzuata görüş oluşturmak ve teknik mevzuatın hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Elektrik üretim tesislerine matuf olarak talep edilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin ilgili mevzuatı kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Rüzgâr Enerji Santralleri için ilgili kurumlar tarafından oluşturulan Teknik Etkileşim İzni Kararları ile ilgili Bakanlığımız sorumluluğundaki işlemleri yürütmek,
 7. Yerli kömür ve ithal kömürün birlikte kullanıldığı termik santrallerde yerli kömürün kullanımının tespitine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek veya bu görev için Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’nin yetkilendirilmesine yönelik işlemleri koordine etmek,
 8. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri için Genelkurmay Başkanlığı’ndan görüş talepleri için koordinasyonu sağlamak,
 9. İlgili mevzuatında Harita Genel Müdürlüğü’nün düşey engel olarak tanımladığı elektrik üretim santrali yapıları için, düşey engel verilerini Harita Genel Müdürlüğü’ne iletmek,
 10. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından yapılan periyodik denetimler ve kısmi denetimler sonrası Bakanlığa sunulan denetim raporlarını değerlendirmek, bulguları kayıt altına almak, raporları gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na göndermek,
 2. Elektrik Dağıtım Anonim Şirket (EDAŞ)’lerinin her üç ayda bir kendisine ulaşan genel aydınlatma ihbar ve şikâyetlerine yönelik gerçekleştirdiği işlemlerin Bakanlığa raporlanmasını takip etmek. İhbar ve şikayetlere ilişkin üçer aylık periyotlarla rapor hazırlamak,
 3. 6446 sayılı Kanun kapsamında genel aydınlatma ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 4. TEDAŞ tarafından yapılan genel aydınlatma denetim raporlarını değerlendirmek, raporları gereği için EPDK’na göndermek, istatistiki bilgileri tutmak,
 5. Genel aydınlatma faaliyetlerinde sahada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına ihtiyaçlar çerçevesinde genelgeler yayımlamak,
 6. Genel aydınlatmaya ilişkin talepleri değerlendirmek,
 7. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan tüzel kişilerin gerçekleştirdiği katkı payı ödemelerinin takibini yapmak,
 8. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Genel Müdürlük görev ve yetkileri kapsamında plan, program ve politika belgelerinin oluşturulmasına katkı sağlamak, 
 2. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmaları takip ve koordine etmek,
 3. Hazırlanan belgelerde Genel Müdürlük sorumluluğunda olan hususlara ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyeti yürütmek, 
 4. Genel Müdürlük iç kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 5. İç ve Dış Denetim süreçlerine ilişkin koordinasyon faaliyeti yürütmek, 
 6. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Yap İşlet Devret (YİD) / İşletme Hakkı Devri (İHD) sözleşmelerinde yer alan iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 2. 3096 ve 3996 sayılı Kanun kapsamında tarifeleri yapmak,
 3. YİD/İHD projelerinin yıllık denetimlerini yapmak/yaptırmak, faaliyet raporlarını incelemek,
 4. YİD/İHD projelerinin sözleşme süresi sonunda devir işlemlerini gerçekleştirmek,
 5. YİD/İHD projelerinin kamulaştırma ile ilgili devam eden işlemlerini yapmak,
 6. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında satın alınan yakıtların kullanım durumunu takip etmek, Hazine ve Maliye Bakanlığına rapor sunmak,
 7. Uluslararası yargı merkezleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde açılan davaları takip etmek,
 8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan enerji tesislerinin Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’ne devir işlemlerini gerçekleştirmek,
 9. Projelerle ilgili davalara savunma yapmak,
 10. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler

 

 1. Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun Sekretarya işlemlerini yürütmek, 
 2. Yerli kömür yakıtlı ve ithal kömür yakıtlı olup, yerli kömür de yakan elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek, 
 3. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) uhdesinde bulunan kömür sahalarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yerli kömür elektrik enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin olarak Özelleştirme İdare Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere konu iş ve işlemlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak ve yürütmek, 
 4. EÜAŞ uhdesinde bulunan elektrik santrallerine ilişkin özelleştirme taleplerini değerlendirmek ve Özelleştirme İdare Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve yürütmek, 
 5. Çevre ve iklim değişikliği konularında gönderilen her türlü dokümana (eylem planları, çevre durum raporları, strateji belgeleri, vb.) ilgili diğer daire başkanlıkları ile koordine edilerek nihai görüşleri oluşturmak ve ilgili taraflara bildirmek,
 6. Genel enerji politikalarımız kapsamında ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan toplantılara (KEK, JETCO, vb.) ilgili birimlerle birlikte katılım sağlamak, görüşler vermek ve toplantılara ilişkin rapor hazırlamak,
 7. Genel enerji politikalarımız kapsamında üyesi veya gözlemci üye olduğumuz uluslararası kuruluşların Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışmalarına katılmak, raporlarına görüş vermek, talep edilen ve uygun görülen bilgileri sağlamak, gerekli güncellemeleri yapmak ve uluslararası iş birliği süreçlerine yönelik ülkemiz genel enerji politikaları çerçevesinde katkı sağlamak,
 8. Genel Müdürlüğümüz dışındaki kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarının da görüşleri alınarak nihai görüşleri oluşturmak ve ilgili taraflara bildirmek,
 9. Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak diğer daire başkanlıkları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını şekil ve içerik yönünden incelemek, yayımlanacak formata uygun hale getirmek ve yayımlanmasına ilişkin süreçleri yürütmek,
 10. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları dokümanlarını hazırlamak, yarışmalar için gerekli tüm teknik ve idari altyapı hazırlıklarını yaparak yarışmaları düzenlemek, 
 2. İlgili daire başkanlıkları ile iş birliği halinde, YEKA’na uygun alanlar belirlemek, bu alanların ve yarışmacılar tarafından önerilen aday YEKA’nın YEKA olarak ilan edilebilmesi için gerekli teknik ve idari çalışmaları yapmak ve belirlenen/önerilen alanları YEKA ilan etmek, 
 3. YEKA yarışmaları sonucunda geliştirilen projeleri sözleşme süresince izlemek, proje geliştirme, ön lisans, inşaat ve işletme dönemlerinde yatırımcıların uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda yarışma dokümanları kapsamında iş birliği yapmak, 
 4. YEKA sözleşmelerini uygulamak, 
 5. YEKA projelerinde kullanılacak aksamın yerlilik oranlarını ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği içinde belirlemek, 
 6. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Hidrokarbon arz güvenliğine yönelik politika önerileri geliştirmek ve alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde raporlamak,
 2. Hidrokarbon arz-talep durumunu ve piyasasını izlemek ve raporlamak,
 3. Kritik hidrokarbon altyapılarının güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak, bu kapsamda düzenlenen tatbikatlara katılmak,
 4. Hidrokarbon arz güvenliği risk analizi yapmak ve muhtemel risklerin etkilerini değerlendirmek ve raporlamak,
 5. Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu Toplantılarını organize etmek, sekretaryasını yürütmek ve toplantı kararlarının uygulanmasını takip etmek,
 6. Kritik hidrokarbon yatırımlarını izlemek ve raporlamak,
 7. Enerji kaynakları ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,
 8. Hidrokarbonlarla ilgili uluslararası piyasaların ve anlaşmaların, arama, üretim ve tüketim faaliyetlerinin arz güvenliği açısından takibini yapmak ve alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde raporlamak,
 9. Seferberlik ve savaş hallerinde elektrik ve doğal gaz tahsis işlemlerini yapmak ve ilgili birimlerle koordine etmek,
 10. Enerji modelleme/tahmin/projeksiyon çalışmaları yapmak ve diğer daire başkanlıklarınca yapılan çalışmalara katkı sağlamak,
 11. Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
 12. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023

 

Görev ve Yetkiler 

 

 1. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle ve jeotermal enerjiye dayalı önlisans başvuruları, lisanssız üretim başvuruları ve birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili başvuruların teknik değerlendirmelerini yapmak ve önlisans/lisans kapsamındaki değişiklik taleplerine görüş oluşturmak, 
 2. Genel Müdürlüğümüze intikal eden imar planı ve çevresel etki değerlendirmesi görüş taleplerine yönelik Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında cevap oluşturmak, 
 3. Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 4. Enerji yatırımları için Genel Müdürlüğümüzden talep edilen kamu yararı kararı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, 
 5. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Güncelleme Tarihi: 06.06.2023