Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu hazırlamak.
 • Elektrik arz-talep durumunu, piyasasını ve şebeke gelişimini izlemek ve raporlamak.
 • Elektrik üretimi amaçlı kömür rezervlerini, arz-talep durumunu ve kömür piyasasını izlemek ve raporlamak.
 • Hidro enerji potansiyelini, enerjiye kullanılma durumunu izlemek ve raporlamak.
 • Doğal gaz arz-talep durumunu, piyasasını ve şebeke gelişimini izlemek ve raporlamak.
 • Petrol rezervlerini, arz-talep durumunu ve petrol piyasasını izlemek ve raporlamak.
 • Kritik enerji altyapılarının güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak, bu kapsamda düzenlenen tatbikatlara katılmak.
 • Enerji arz güvenliği risk analizi yapmak ve muhtemel risklerin etkilerini değerlendirmek ve raporlamak.
 • Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu Toplantılarını organize etmek, sekretaryasını yürütmek ve toplantı kararlarının uygulanmasını takip etmek.
 • Elektrik ve doğal gaz arz-talebini etkileyen meteorolojik olayları izlemek ve raporlamak.
 • Kritik enerji yatırımlarını izlemek ve raporlamak.
 • Kısa ve orta dönemli elektrik ve doğal gaz talep tahmini yapmak ve raporlamak.
 • Seferberlik ve savaş hallerinde elektrik ve doğal gaz tahsis işlemlerini yapmak.
 • Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili birimlerin istatistik envanterini tutmak.
 • Ülke enerji kaynaklarına ait istatistiksel verilerin takibini yapmak, sektörlerin görünümünü yansıtan göstergeler oluşturmak ve raporlamak.
 • Uluslararası kuruluşlara (IEA, OECD, EUROSTAT) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarca gönderilen enerji istatistiklerini hazırlamak, koordine etmek ve izlemek.
 • Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stok bilgilerine göre yıllık Ulusal Enerji Denge Tablolarını (orijinal birimde ve TEP olarak) oluşturmak ve yayımlamak.
 • Haftalık Enerji İstatistik Bültenini hazırlamak ve yayımlamak.
 • Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunu hazırlamak. Elektrik, doğal gaz ve genel enerji modellemeleri üzerinde çalışmak, sonuçlarını üst yöneticiye sunmak.
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek. 
 • Yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak, yenilenebilir yatırımcılarının uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile koordinasyonu sağlamak. 
 • Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek. 
 • RİTM kapsamında ülkemizdeki rüzgâr enerjisi santrallerinin üretimlerini izlemek, kısa süreli güç tahminlerini üretmek. 
 • Kaynak bazında yenilenebilir enerji potansiyeli atlaslarının coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak. 
 • Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları, lisanssız üretim başvuruları ve birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili başvuruların teknik değerlendirmelerini yapmak ve önlisans/lisans kapsamındaki değişiklik taleplerine görüş oluşturmak. 
 • Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulabilmesi için alınması gereken imar planı görüşleri ile ÇED sürecindeki izinler için görüşler vermek. 
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işleri yürütmek. 
 • Daire Başkanlığının planlama ve denetim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. 
 • Yerli aksam üretimine yönelik envanter çalışmalarını yürütmek. 
 • Yerli Aksam Yönetmeliği çerçevesinde uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ve sektör ile koordinasyonu sağlamak. 
 • 3096 sayılı Kanun kapsamında yap işlet devret modeli (YİD) ile işletilen hidroelektrik enerji santrallarının işletme denetimlerini yapmak. 
 • YEKA Sözleşmelerinde yer alan yerli aksam üretimi ve kullanımı ile ilgili denetimlere yönelik faaliyetleri yürütmek. 
 • Yerli Aksam Yönetmeliği kapsamındaki belgeler ve YİD kapsamındaki belgelerin arşiv işlemlerini yürütmek. 
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, ödeneklerin planlanmasını ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini yürütmek, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak, 
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde muhasebe ve mali işleri mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yürütmek, 
 • Satın alma işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna uygun olarak yürütmek, 
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; personelin doğum, ölüm, izin, rapor, geçici görevlendirme, göreve başlama, görevden ayrılma, emeklilik vb. işlerini yürütmek. 
 • Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 
 • Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yürütmek, 
 • Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, CİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek. 
 • Genel Müdürlüğümüzün bilgisayar, donanım, yazılım taleplerinin karşılanması ve BELGENET yazıları ile e-imza başvuru işlemleri takibi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli işlemleri yürütmek. 
 • Genel Müdürlük bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek. 
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Görev ve Yetkiler

 

 • İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin ön proje ve proje onay faaliyetlerini yürütmek.
 • İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerini yürütmek.
 • Elektrik tesislerinin proje onayı ve kabul işlemlerine yönelik ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi/görevlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 • Elektrikle ilgili teknik mevzuata görüş oluşturmak ve teknik mevzuatın hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 • Elektrik üretim tesislerine matuf olarak talep edilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin ilgili mevzuatı kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında lisanslı enerji (elektrik üretim, dağıtım ve doğal gaz dağıtım) tesislerine ilişkin kamu yararı kararı işlemlerini yürütmek.
 • Yerli kömür ve ithal kömürün birlikte kullanıldığı termik santrallerde yerli kömürün kullanımının tespitine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri için Genelkurmay Başkanlığı’ndan görüş talepleri için koordinasyonu sağlamak.
 • İlgili mevzuatında Harita Genel Müdürlüğü’nün düşey engel olarak tanımladığı yapılar için istenen formata uygun içerikte hazırlanarak ilgili branş mühendisince imzalanan ve onay kapsamında bulunan düşey engellerin verilerini Harita Genel Müdürlüğü’ne iletmek.
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler 

 

 • TEDAŞ tarafından yapılan periyodik denetimler ve kısmi denetimler sonrası Bakanlığa sunulan denetim raporlarını değerlendirmek, bulguları kayıt altına almak, raporları gereği için EPDK'ya göndermek.
 • EDAŞ'ların her üç ayda bir kendisine ulaşan ihbar ve şikâyetlere yönelik gerçekleştirdiği işlemlerin Bakanlığa raporlanmasını takip etmek. İhbar ve şikayetlere ilişkin üçer aylık periyotlarla rapor hazırlamak.
 • 6446 sayılı Kanun kapsamında genel aydınlatma ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • TEDAŞ tarafından yapılan genel aydınlatma denetim raporlarını değerlendirmek, raporları gereği için EPDK’ya göndermek, istatistiki bilgileri tutmak.
 • Genel aydınlatma faaliyetlerinde sahada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına ihtiyaçlar çerçevesinde genelgeler yayımlamak.
 • Genel aydınlatmaya ilişkin talepleri değerlendirmek.
 • Elektrik enerjisi tahsisleri (seferberlik ve savaş hali) işlemlerini yapmak.
 • Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan tüzel kişilerin gerçekleştirdiği katkı payı ödemelerinin takibini yapmak.
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler 

 

 • Genel Müdürlük görev ve yetkileri kapsamında plan, program ve politika belgelerinin oluşturulmasına katkı sağlamak.
 • Hazırlanan belgelerde Genel Müdürlük sorumluluğunda olan hususlara ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyeti yürütmek.
 • Genel Müdürlük iç kontrol faaliyetlerini yürütmek.
 • İç ve Dış Denetim süreçlerine ilişkin koordinasyon faaliyeti yürütmek.
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
   


Güncelleme Tarihi: 18.08.2022

 

Görev ve Yetkiler 

 

 • YİD-İHD Sözleşmelerinde yer alan iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 • 3096-3996 sayılı Kanun kapsamında tarifeleri yapmak.
 • YİD/İHD projelerinin yıllık denetimlerini yapmak/yaptırmak, faaliyet raporlarını incelemek.
 • YİD/İHD projelerinin sözleşme süresi sonunda devir işlemlerini gerçekleştirmek.
 • YİD/İHD projelerinin kamulaştırma ile ilgili devam eden işlemlerini yapmak.
 • ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan yakıtların kullanım durumunu takip etmek, Hazine ve Maliye Bakanlığına rapor sunmak.
 • Uluslararası yargı merkezleri (AİHM ) nezdinde açılan davaları takip etmek.
 • DSİ tarafından yapılan enerji tesislerinin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) devir işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Projelerle ilgili davalara savunma yapmak
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
   

Güncelleme Tarihi: 19.08.2022

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Yerli kömür yakıtlı ve ithal kömür yakıtlı olup, yerli kömür de yakan elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve yapmak.
 • Genel enerji politikalarımız kapsamında üyesi veya gözlemci üye olduğumuz uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, raporlara görüş vermek, talep edilen bilgileri sağlamak, gerekli güncellemeleri yapmak ve uluslararası işbirliği süreçlerine yönelik ülkemiz enerji politikası çerçevesinde katkı sağlamak.
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak.
 • Ülkemizin yenilenebilir, nükleer ve kömüre dayalı her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikaların oluşturulması çalışmalarını koordine etmek.
 • Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun Sekretarya işlemlerini yürütmek.
 • EÜAŞ’a ait kömür sahalarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yerli kömür elektrik enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin olarak Özelleştirme İdare Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere konu iş ve işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili olarak, teknik mevzuat dışında, ikincil mevzuat hazırlamak, mevcut olanları güncellemek ve enerji piyasalarına ilişkin başta EPDK olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin görüş vermek.
 • Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
 • Yeni teknolojiler ve ARGE faaliyetlerine ilişkin bağlı ve ilgili kuruluşlarımız nezdinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Akıllı şehirler ve akıllı şebekeler kapsamında yürütülen faaliyetlere katkı vermek.
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görev ve Yetkiler 

 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları dokümanlarını hazırlamak, yarışmalar için gerekli tüm teknik ve idari altyapı hazırlıklarını yaparak yarışmaları düzenlemek. 
 • İlgili daire başkanlıkları ile işbirliği halinde, YEKA’ya uygun alanlar belirlemek, bu alanların ve yarışmacılar tarafından önerilen aday YEKA’ların YEKA olarak ilan edilebilmesi için gerekli teknik ve idari çalışmaları yapmak ve belirlenen/önerilen alanları YEKA ilan etmek. 
 • YEKA yarışmaları sonucunda geliştirilen projeleri sözleşme süresince izlemek, proje geliştirme, önlisans, inşaat ve işletme dönemlerinde yatırımcıların uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda yarışma dokümanları kapsamında işbirliği yapmak. 
 • YEKA sözleşmelerini uygulamak. 
 • YEKA projelerinde kullanılacak aksamın yerlilik oranlarını ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği içinde belirlemek, 
 • Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.