Yenilenebilir Enerji

Yenilebilir Enerji Çalışmaları

 

Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uluslararası projeler takip edilerek çalışmaların ve gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizleri yapılmaktır. Üye olduğumuz uluslararası organizasyonlarla (IEA, IRENA, KEI, G20, D-8, vb.) koordinasyon sağlanarak ortak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ile yürütülen çalışmalar takip edilerek süreçlerin hızlandırılması çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun farkındalık oluşturulması sağlanarak ve öneriler / stratejiler belirlenip geliştirilerek bürokrasinin azaltılması adına katkılar sağlanması adına yürütülen işlere ilişkin ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlanmasına yönelik iyileştirici mevzuat taslakları hazırlanarak gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji politikaları ve planlama çalışmaları ile ilgili faaliyetler ve ilgili dokümantasyonlar yönetilerek elektronik ortamda bilgilerin güncel tutulması temin edilmektedir. Enerji istatistikleri tutularak değerlendirilmekte böylece politika/strateji belirleme çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 

 

Ülkemiz bazında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) belirlenerek gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalar yapıldıktan sonra belirlenen alanları YEKA ilan edilmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde YEKA Kullanım Hakkı Yarışmaları düzenlenir. Bakanlığımız ve YEKA Kullanım Hakkı yarışmasını kazanan arasında imzalanan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi esasları çerçevesinde iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak, yenilenebilir yatırımcılarının uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapılarak ve koordinasyon sağlanarak projeler hazırlanması ve yürütülmesi ile yenilenebilir enerji alanında uygulamaların çoğalmasını arz edilmektedir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin belirlenmesi, tanıtılması ve azami yararlanılması yönünde çalışmalar yapılması için kaynak bazında yenilenebilir enerji potansiyeli atlaslarının coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak geliştirilerek güncel tutulması sağlanmaktadır.

 

Yenilenebilir enerjisine dayalı EPDK’ya yapılan ön lisans başvuruları ile lisanssız üretim başvurularına ait Teknik değerlendirme görüşlerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması sağlanmaktadır. Teknik değerlendirmesi yapılmış ön lisanslı ve lisanslı projeler için teklif edilen imar planları, koordinat değişikliği, kapasite artışları, santral sahası değişikliği ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında uygunluk yazıları düzenlenerek görüşler sunulmakta böylece sürecin aksamasına engel olunmaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji tesislerinin kurulabilmesi için alınması gereken imar planı ile ÇED sürecindeki izinler için görüşler oluşturulmaktadır.