Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü

İklim değişikliği ile mücadelede kamu ve özel sektörler tarafından yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Emisyon ticareti, sürdürülebilirlik ve diğer kurumsal raporlamalarda yenilenebilir enerji kullanımı vb. yöntemlerle sağlanan Sera Gazı Salım (SGS) azaltımlarının hesaplanmasında Türkiye ulusal elektrik şebekesi emisyon faktörü kullanılmaktadır. Her bir projenin ayrı ayrı emisyon faktörü hesaplaması, farklı rakamların oluşması ulusal ve uluslararası mekanizmalarda ve raporlamalarda doğrulama süreçlerinin daha uzun ve karmaşık olarak yürütülmesine neden olmakta, aynı döneme ait farklı hesaplanmış emisyon faktörleri kullanılabilmektedir.

 

Bu kapsamda, yıl bazında Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörleri, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Sera Gazı Emisyonları Azaltma Çalışma Grubu altında elektrik üretimi sektöründe SGS azaltımından sorumlu olan ETKB EVÇED birimince, UNFCCC Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Hesaplama Metodolojisi Tool07.V07’ye göre hesaplanır ve Bakanlığımızın web sitesinde bilgi formu olarak yayımlanır.

 

Bakanlığımızca hazırlanan Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım azaltım hesaplamalarına yönelik faktörlere yer vermektedir. Örneğin, söz konusu formda yer alan Birleşik marj emisyon faktörü (güneş, rüzgâr için= 0,6345 tCO2/MWh) güneş veya rüzgârdan üretilen her 1 MWh’lık elektrik için 0,6345 ton CO2 salınmaktadır anlamına gelmemektedir. Buradaki değer, yeni kurulacak bir güneş ya da rüzgâr enerji santrali ile üretilecek her 1 MWh’lik elektrik için 0,6345 ton CO2 emisyondan kaçınılacağı anlamına gelmektedir. Hesaplamalarımız ulusal olmakla birlikte direkt şebekeden elektrik tüketen kuruluşlar için herhangi bir emisyon faktörü, bilgi formumuzda yer almamaktadır. 

 

Güncelleme Tarihi: 18.03.2024