Isı ve Kojenerasyon

Görev ve Yetkiler :

Bakanlığımız Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Isı ve Kojenerasyon Grubu görev ve sorumlulukları;

  • Kojenerasyon tesisi verim belgesi ve atık ısıdan elektrik üretimi tesisi değerlendirme belgesi için yapılan başvuruları değerlendirmek, uygun olanlara verim belgesi düzenlemek ve bu kapsamda izleme faaliyetleri yürütmek,
  • Alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dahil gerekli çalışmaları yürütmektir.

Kojenerasyon Tesislerine Verim Belgesi Düzenlenmesi :

Ülkemizde ilk kez 2012 yılında yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulacak kojenerasyon santrallerine lisans alma ve şirket kurma muafiyeti sağlanmıştır. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında muafiyet sağlanacak ve Enerji Verimliliği Kanununda yer alan desteklerden yararlanacak kojenerasyon tesislerine yönelik verim kriterlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından düzenlemeler yapılmıştır.

 

18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca teknolojisine bağlı olarak tanımlanan asgari verim değerini, elektrik/ısı oranı (c katsayısı) değerini ve en az yüzde on ve üzeri birincil enerji tasarrufu sağlayan kojenerasyon tesislerine Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) tarafından “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” düzenlenmektedir.

 

Lisanssız enerji üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler anılan yönetmelik uyarınca bağlı oldukları dağıtım şirketlerine başvuruda bulunurken başvuru esnasında aranan belgelerden bir tanesi de kojenerasyon verim belgesidir. Verim belgesi için süreç akışı aşağıdaki şekilde özetlenmekte olup başvuru dosyasının nasıl hazırlanması gerektiğine dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuz Bakanlığımız tarafından yayımlanmıştır. Bahse konu kılavuz aşağıdaki bağlantıdan indirilebilmektedir.

 

 

Bugüne kadar verim belgesi alan kojenerasyon tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız

 

Türkiye’de Atık Isı Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi :

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017 – 2023) ilgili hedefleri kapsamında Bakanlığımızın Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde yürüttüğü proje ile Türkiye’nin sektörel bazda atık ısı potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmış olup, bu amaç doğrultusunda sanayi kuruluşlarında, ticari  binalarda ve termik santrallerde olmak üzere toplam 18 enerji etüdü gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte sektör birlikleri ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile görüşülerek baca gazı verileri, enerji tüketimi istatistikleri gibi ulusal veriler de çalışma kapsamında ele alınmıştır. Atık ısının belirlenmesi için hem tümden gelim hem de tüme varım yaklaşımları ile uluslararası metodolojiye dayalı olarak farklı referans sıcaklıklarında sonuçlar elde edilmiştir. Projede mevcut atık ısı geri kazanımı teknolojileri tanıtılmış söz konusu atık ısı potansiyelinin bölgesel ısıtma dahil olmak üzere bu teknolojiler yardımıyla nasıl geri kazanılabileceğine dair öneriler getirilmiştir. Projede ayrıca atık ısı potansiyelinin geri kazanılmasına yönelik karşılaşılabilecek finansal, politik/ yasal, teknik ve farkındalık seviyesi kaynaklı engeller tanımlanmış ve söz konusu engellerin nasıl aşılabileceğine dair olası çözüm önerileri sunulmuştur.

 

Proje çıktıları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 06.10.2022