Uluslararası Projeler

JICA ve TİKA İşbirliğinde Üçüncü Ülke Eğitim Programı

 

Bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak 2002 yılında Bakanlığımız tarafından başlatılan 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Uluslararası Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerini verilmektedir. “Üçüncü Ülke Eğitim Programları’nda bu güne kadar toplam 335 kursiyer eğitilmiştir.

 

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Türk-Alman Enerji Forumu Enerji Verimliliği Çalışma Grubu

 

Enerji sektöründe Türk-Alman stratejik işbirliğinin ve ülkelerarası koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Türk-Alman Enerji Forumu düzenlenmiş ve her iki ülkenin Bakanları tarafından niyet mektubu şeklinde imza altına alınmıştır. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Çalışma Grubu kurulmuş ve aşağıdaki konularda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

 

  • Türk Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) ile Aman Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) arasında işbirliği geliştirilmesi
  • Ülkemizde özel şirketler arasında farklı paydaş gruplarının yer aldığı enerji verimliliği konusunda teknik uygulamaların, tecrübelerin, önlemlerin ve teknolojilerinin paylaşıldığı enerji verimliliği ağının kurulması
  • Rekabetçi enerji verimliliği yarışmaları mekanizmasının Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla katkı sağlanması

 

Avrupa Enerji Şebekesi (European Energy Network: EnR) Üyeliği ve İşbirliği

 

Avrupa Enerji Şebekesi (EnR) üyeliği ve işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması alanlarında ulusal araştırmaların planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi veya yapılan programların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji üzerine çalışmalarda bulunan kurumların üye olduğu EnR, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin yürütülmesi adına üye ülkelere avantajlar sağlamaktadır.

 

 

IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi 19 Mart 2019 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi‘nin 3 amacı vardır:

  1. 2012/27 AB direktifi ile arttırılan enerji verimliliği stratejilerinin uygulanmasında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi’nin (EVÇED) yetkinliğinin güçlendirilmesi
  2. 2023, 2030, 2050 yılları için enerji verimliliği projeksiyonlarının geliştirilmesi ve enerji tasarruf potansiyellerinin hesaplanması
  3. Enerji Verimliliği verilerini toplama, işleme ve doğrulamada yetkinliğin arttırılması

 

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi 

 

Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatı altyapısının oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017 tarihinde "Stratejik Sektör İşbirliği (SSİ) Projesi Anlaşması" imzalanmış ve projenin 1. Fazı 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır.

 

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi ile Türkiye’de etkin işleyen bir ısı piyasasının oluşturulması amacıyla ısı mevzuatı çerçevesinin oluşturulması, ısıtma-soğutma tedarik kaynaklarının fayda-maliyet analizleri sonucunda ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve uluslararası deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

 

2020-2022 yılları arasında yürütülecek olan Projenin ikinci fazında teknik kılavuzların geliştirilmesi, kojenerasyon ve bölgesel ısıtma sistemlerinin kapsamlı analizinin yapılması, ön fizibilite ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülecektir.

 

ESCO, EVD Şirketleri ve Bakanlık Eğitmenlerinin Teknik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (CS01)

 

Dünya Bankası destekli Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin Bakanlığımız sorumluluğunda olan teknik destek bileşeninden CS01 kontratı kapsamında; EVD’lere ve Bakanlığımız çalışanlarına yönelik etüt, ölçme doğrulama ve enerji performans sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü konulu eğitimler ile kamuda görev yapan enerji yöneticilerine yönelik enerji yönetimi eğitimleri düzenlenmiştir. İlaveten, EVD ve ESCO’lara KABEV projesinde elde edilen tecrübelerin paylaşılması amacıyla eğitimler düzenlenmiştir. Proje kapsamında, ısı pompalarına yönelik kılavuz Excel hesaplama aracı geliştirilmiş ve kısa bir eğitim videosu hazırlanmıştır. Isı pompası kılavuzu ve Excel tabanlı hesaplama aracına https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-isi-ve-kojenerasyon adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Son olarak, 25 bölümden ve 1264 sayfadan oluşan Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı hazırlanmış ve dijital versiyonu Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmıştır. Eğitim kitabının dijital versiyonuna ise https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-egitimler adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Projenin bütün çıktılarına aşağıdaki “Belgeler&Dosyalar” bölümünden erişim sağlanabilmektedir.

 

Türkiye’de EVD Piyasasının Güçlendirilmesi, Enerji Verimliliği Finansmanı Ve EVD’lerin Kamu Sektörüne Yönelik Kapasitesinin Geliştirilmesi Danışmanlık Hizmetleri (CS02)

 

Dünya Bankası destekli Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin Bakanlığımız sorumluluğunda olan teknik destek bileşeninden CS02 kontratı kapsamında; enerji performans sözleşmeleri (EPS) kapsamında tasarrufların IPVMP ile uyumlu olarak nasıl doğrulanacağını açıklayan ölçme doğrulama kılavuzu, EPS’lerde yaşanabilecek sorunların çözümü için uyuşmazlık çözümü kılavuzu, tasarruf garantili ve tasarruf paylaşımlı EPS’lerin kamuda nasıl uygulanacağını açıklayan EPS uygulama rehberi, kamu ihale mevzuatının sürdürülebilir satın alma yöntemleri çerçevesinde incelenmesi raporu, alternatif finansman mekanizmalarının geliştirilmesi raporu, online izleme sistemi ihtiyaçlarının belirlenmesi raporu, kamu ihale mevzuatında enerji verimliliğini önceliklendiren alternatif satın alma yöntemlerine yönelik kılavuz, EPS boşluk analizi raporu, sözleşme ve şartname şablonları,  kamuda sürdürülebilir satın alma yöntemleri kılavuz ve belediyelerde enerji verimliliği piyasa araştırma raporu hazırlanmıştır. Kamuda enerji verimliliği finansman seçeneklerini değerlendirmek üzere Ankara’da finans ve kamu sektörü temsilcilerinin katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca belediyelere yönelik taslak bir proje planı ile bütün kamuyu kapsayan ve 2053 yılına kadar kamu bina ve tesislerinin iyileştirmesi amaçlayan taslak bir ulusal plan hazırlanarak ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Kılavuz ve rehberler Bakanlığımız internet adresinde yayınlanarak EVD şirketleri ve kamu kurumları ile paylaşılmıştır. Söz konusu belgelere https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-eps bağlantısında yer alan “Belgeler&Dosyalar” başlığı altında ulaşılabilmektedir.

 

YEVDES Projesi

 

Belediyelere ve üniversitelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında teknik destek vermeyi amaçlayan 4,5 milyon Euro bütçeli Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Teknik Destek Projesinin (YEVDES) kapanış toplantısı 31.03.2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Kapanış toplantısına Ankara dışından 150 belediye ve üniversite personeli, Ankara’dan ise 50 personel katılım sağlamıştır. Söz konusu proje kapsamında; Belediyelerin ve üniversitelerin 799 personeline Ankara’da 7 günlük enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konulu eğitimler düzenlenmiştir. Eğitim materyalleri hazırlanmış basılı ve elektronik ortamda katılımcılar ile paylaşılmıştır. Söz konusu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan 55 kişi yurt dışı saha ziyaretlerine katılım sağlamıştır. Belediyelere ve üniversitelere yönelik 80 adet enerji verimliliği etüt raporu ve 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite raporu hazırlanmıştır. 18 adet projeye detaylı mühendislik desteği sağlanmıştır. Üniversitelerin 12 adet ARGE projesine uzman desteği sağlanmıştır. Ayrıca 6 adet ARGE projesi için de 40 personele yurtdışı saha ziyareti desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere broşürler hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Projenin çıktılarına aşağıdaki “Belgeler&Dosyalar” bölümünden erişim sağlanabilmektedir.

 

IPA 2018 Belediyeler için Enerji Verimliliği Pilot Uygulamaları Projesi

 

IPA 2018 "Belediyeler için Enerji Verimliliği Pilot Uygulamaları" başlıklı ekipman alımı projesi kapsamında 3 adet %100 elektrikli otobüs ve şarj istasyonları EGO Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş  ve kesin kabul süreci tamamlanmıştır.  Araçlar Nisan 2022 tarihinde trafiğe çıkmış olup aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Elektrikli otobüslerin, enerji ve emisyon tasarrufu sağlamasının yanı sıra, konvansiyonel otobüslere kıyasla daha sessiz çalışması ve sağladığı konfor nedeniyle de vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alınmıştır.  Bir otobüsün yılda 50.000 km yapacağı varsayıldığında yeni otobüs alımlarında dizel yerine elektrikli otobüs tercih edilmesi durumunda ilave maliyet kendini 5-6 yılda geri ödemektedir. EGO’ya teslim edilen otobüslerin 6 aylık periyotta izlemesi devem etmektedir.

 

UNDP-Termal Kamera Projesi

 

Bakanlığımız ve UNDP işbirliğinde, Ankara’da bulunan konutlarda termal kamera ile ısı kayıp kaçaklarının ölçülmesi amacıyla bir pilot proje geliştirilmiş ve proje kapsamında Bakanlığımız personeline mobil termal kamera cihazları temin edilerek, Ankara’da bulunan 222 hanede termal kamera ile incelemeler yapılmıştır. Bu inceleme neticesinde tespit edilen eksiklikler hane halkına bildirilmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 02.11.2023