Ölçme ve Değerlendirme

Planlama ve Denetim Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Ölçme ve Değerlendirme Grubunun görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmektedir; 

 

 • Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerji yöneticisi görevlendirme ve enerji yönetimi birimi kurulması konularında yükümlülük sahibi gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeleri dönemsel ve diğer ülkelerle kıyaslayabilecek performans göstergelerini ve gelecek öngörülerini üretmek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak,
 • Ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,
 • Enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağlayabilecek, başka kurum ve kuruluşlar tarafından işletilen veya işletilmesi planlanan veri tabanları ile enerji verimliliği bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla veri alışverişini sağlamak,
 • TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında olan verileri üretmek ve yayınlamak,
 • Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden alınacak bilgileri formatları ile birlikte tanımlamak, gizlilik ilkesi çerçevesinde duyurmak, gelen bilgileri derlemek, değerlendirmek, arşivlemek ve raporlamak,
 • Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini, bu potansiyelleri geri kazandırıcı önlemleri, yatırım ihtiyaçlarını ilgili birimlerin iş birliğiyle belirlemek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Mevzuat taslaklarının düzenleyici etki analizlerini yapmak üzere karar destek araçlarını belirlemek, temin etmek, entegrasyonu ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Birim bünyesinde yapılmakta olan tüm iş ve işlemlerin bilgi yönetim sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik öneriler ve projeler sunmak, uygulanabilir olanları gerçekleştirmek,

İlgili mevzuat dâhilinde Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Grubu Sektörel İletişim Bilgileri

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılacak enerji tüketim bildirimlerine yönelik oluşturulmuş sektörel e-posta adreslerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 17.05.2022

Belge & Dosyalar