Daire Başkanlıkları

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Bakanlığımız merkez birimlerinin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik yönetimi kapasitesini geliştirmek, çevre ve iklim yönetimi kapsamındaki faaliyetleri önermek, onaylanan faaliyetleri koordine etmek, ölçmek ve raporlamak,
 • Çevre yönetim sistemleri kurmak, kurulan sistemlerin ilgili yönetmelik ve standartlara uyum hususunu takip etmek ve raporlamak, bu amaçla merkez ilgili birimlerine destek vermek,
 • Çevre-Enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatların uyum ve etki değerlendirmesini yapmak,
 • İlgili çevre mevzuat düzenlemelerine görüş oluşturmak,
 • Çevre yönetiminde en iyi uygulamaları takip etmek, mevzuat ve standartlara uygun ve maliyet etkin yöntemleri araştırmak, geliştirmek, koordine etmek,
 • Çevre yönetim önlemlerini ve yatırım ihtiyaçlarını Bakanlığımız merkez ilgili birimlerinin katkısı ile belirlemek ve önermek,
 • Çevre yönetimi ile ilgili gelişmeleri dönemsel olarak karşılaştırmak, performans göstergelerini ve gelecek öngörülerini üretmek,
 • Merkez birimlerin faaliyetlerine yönelik çevre yönetimi ile ilişkili analiz ve raporlar hazırlamak,
 • Enerji sektörünün çevre yönetimi ve iklim ile ilgili gelişmelerini takip etmek, ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Çevre ve iklim yönetimi kapsamında Bakanlığımız merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımında bulunmak,
 • Enerji üretim tesislerine ilişkin Bakanlığımız faaliyet alanı ile ilgili konularda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliği gereğince düzenlenen toplantılara Bakanlık adına katılım sağlamak, görüş bildirmek,
 • İllerin yıllık olarak hazırlamakla yükümlü oldukları İl Çevre Durum Raporları çalışmalarına görüş vermek,
 • Bakanlığımız çevre ayak izi (karbon, su, atık yönetimi) ölçüm ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisini incelemek, Bakanlığımızın stratejileri ile uyumlu olarak aksiyonlar önermek, uygun değerlendirilenleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Çevre ve iklim konularındaki ulusal ve uluslararası toplantıları takip etmek,
 • İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin, projeksiyonlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Elektrik ve ısı üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonların hesaplanması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) sekretaryasının resmi veri tabanına işlemek, ulusal sera gazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, BMİDÇS gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek, raporları incelemek, etki analizleri yapmak, düzeltmeleri önermek, eylemleri geliştirmek,
 • İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak,
 • Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu sekretaryasını yürütmek,
 • Enerji politikalarının geliştirilmesine çevre açısından katkı sağlamak, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırıcı özendirici önlem ve teşviklerin oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Çevre ve iklim yönetimi konusunda çalışmalara katkı sağlayabilecek ilgili diğer kurum kuruluşlarla işbirliği koordinasyonu sağlamak, İlgili mevzuat dâhilinde Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını iyileştirici tedbirleri planlamak,
 • Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek,
 • Bakanlığımız, diğer Bakanlık ve ilgili kurum kuruluşlarca tanımlanmış olan Politika ve Stratejilerin Birimimiz görev alanına girenleri izlemek, takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek/koordine etmek,
 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek,
 • Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerji yöneticisi görevlendirme ve enerji yönetimi birimi kurulması konularında yükümlülük sahibi gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemek, denetlemek ve gerektiğinde idarî yaptırımlar uygulamak,
 • Yetkilendirilmiş üniversitelerin, meslek odalarının ve EVD’lerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve gerektiğinde idarî yaptırımları uygulamak,
 • Enerji üretim ve talep tarafı yönetimi kapsamında enerji verimliliği çalışmaları yapmak,
 • Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanallarının enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim programlarını, yarışmaları, kısa süreli film ve/veya çizgi filmlerinin yayınlamaları ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeleri dönemsel ve diğer ülkelerle kıyaslayabilecek performans göstergelerini ve gelecek öngörülerini üretmek,
 • İzleme ve denetim sonucu tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için tedbirler planlamak,
 • Enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağlayabilecek, başka kurum ve kuruluşlar tarafından işletilen veya işletilmesi planlanan veri tabanları ile enerji verimliliği bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla veri alış verişini sağlamak,
 • Mevzuat taslaklarının düzenleyici etki analizlerini yapmak üzere karar destek araçlarını belirlemek, temin etmek, entegrasyonu ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek,
 • Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini, bu potansiyelleri geri kazandırıcı önlemlerini, yatırım ihtiyaçlarını ilgili birimlerin işbirliğiyle belirlemek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Milli Enerji ve Maden Politikamızda belirtilen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaları yürütmek.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Ülkemize uygun sanayi, bina, tarım, enerji ve ulaştırma sektörlerinde enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarını uygulamak, geliştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek,
 • Yükümlülük sistemi, enerji verimliliği yarışmaları, tarifeler aracılığıyla enerji verimliliğinin desteklenmesi, yurt içi ve yurt dışı finansman imkânları dahil yeni destek araçları ve mekanizmalar önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini izlemek,
 • Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) desteklenmesi ve/veya gönüllü anlaşma yapmak için yapılan başvuruları iç mevzuata uygun olarak teslim almak, değerlendirmek, VAP uygulaması sonrası kontrolleri yapmak, destek ödemelerini gerçekleştirmek, desteklenen projelerin gelişimini, gönüllü anlaşma yapılan tüzel kişilerin anlaşma yapılan ve diğer işletmelerini izlemek ve denetlemek,
 • Beşinci Bölge teşvikleri kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Kojenerasyon tesisi verim belgesi ve atık ısıdan elektrik üretimi tesisi değerlendirme belgesi için yapılan başvuruları değerlendirmek, uygun olanlara verim belgesi düzenlemek ve bu kapsamda izleme faaliyetleri yürütmek,
 • Alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dahil gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlanan uygulamaların araştırılması, özendirilmesi tüm nihai sektörlere yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri geliştirmek; müşterek projeler veya etkinlikler tasarlamak, yürütmek veya koordine etmek.

 

Görev ve Yetkiler

 

 • Toplum genelinde enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaların özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak; bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek; basılı ve görsel malzemeler hazırlamak, hazırlatmak ve bunların ilgililere erişimini sağlamak; elektronik ortamlarda ve görsel medyada tanıtımlar yapmak; ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek; diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen bilinçlendirme faaliyetlerini izlemek ve gerektiğinde bunları yönlendirici çalışmalar yapmak,
 • Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri vermek, laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirilme ve sertifikasyon ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası enerji yöneticisi eğitim programlarını düzenlemek,
 • Enerji yöneticisi, ölçme ve doğrulama ile etüt-proje eğitimlerinde başarılı olanları sertifikalandırmak ve sertifikalandırılanların kayıtlarını tutmak,
 • Eğitim programlarında ve etüt hizmetlerinde asgari standartları belirlemek, kaliteyi artırıcı tedbirleri planlamak, eğitimler için gerekli eğitim materyallerini ve dokümanlarını hazırlamak ve güncellemek,
 • Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla etüt çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Enerji Performans Sözleşmeleri aracılığıyla enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Endüstriyel işletmeler, kamu, ticari ve hizmet binaları, organize sanayi bölgeleri, elektrik üretim tesisleri ve belediyelerde etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak,
 • Yetki belgesi almak üzere üniversiteler, meslek odaları ve EVD’ler tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve bunların yetkilendirilmesi için gerekli işlemleri tamamlamak, yetki belgesi alanların internet üzerinden yayınlanmasını sağlamak,
 • Zorunlu enerji etüt sonuçlarını değerlendirerek gerekli envanter çalışmalarının yapılması sağlamak.