Denetim

Denetimler 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, yapılan faaliyetlerin mevzuatta tanımlanan usul ve esaslara göre uygunluğunun, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 

Bu kapsamda;

  • Yönetimin, enerji yöneticisi görevlendirmesi/enerji yöneticisinden hizmet alınması ile ilgili yükümlülüğü,
  • Yönetimin, bünyesindeki enerji yönetim sistemi ile ilgili uygulamaları,
  • Enerji yöneticisinin enerji tüketim bildirimleri ile ilgili yükümlülükleri,
  • Yönetimin etüt yaptırılmasına yönelik yükümlülüğü,
  • Yönetimin enerji verimliliği faaliyetleri ile ilgili sorumlulukları,
  • Enerji yöneticisinin enerji verimliliği faaliyetleri ile ilgili sorumlulukları,
  • Enerji Verimliliği Portalına veri giriş yükümlülüğü,

ile ilgili konu başlıkları ele alınmakta ve bahse konu yükümlülüklere ve sorumluluklara yönelik eksikliklerin tespit edilmesi ve bunların giderilmesinin sağlanmasına yönelik denetimler yapılmaktadır. 

 

Denetimlerin Usulü:

 

Denetimin bilgi, belge ve izleme çalışmaları kapsamında yapılması: Düzenli olarak yürütülen izleme çalışmaları kapsamında ve/veya ihbar veya şikâyetler üzerine bilgi ve belge üzerinden denetim yapılmasıdır.

 

Denetimlerin yerinde yapılması: Düzenli olarak yürütülen izleme çalışmaları kapsamında ve/veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine yerinde denetim yapılmasıdır.

 

Denetimlerde Uygulanan Bulgu Edinme Yöntemleri:

 

Kontrol Listeleri: Enerji verimliliğine yönelik mevzuat kapsamında hazırlanan sorulara cevap teşkil edecek şekilde düzenlenen listelerdir.

Doğrulama: Denetim mahallinde yapılan tespitlerin, Enerji Verimliliği Portalından ve kayıtlardan teyit edilmesidir. 

Görüşme: Denetim mahallinde faaliyetlerin yerine getirilmesinden sorumlu kişiler ile yapılan görüşmeleri içermektedir.

İnceleme: Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmaların, uygulama yerinden ve elde edilen yazılı belge üzerinden incelenmesidir.

 

Denetimlerin sonunda iki nüsha tutanak tutulmakta ve bir nüshası denetim yapılan ilgilisine, karşılıklı imzalanarak verilmektedir. Ayrıca tutanak ve ilgili bilgi ve belgeler dikkate alınarak rapor hazırlanmakta ve ilgilisine posta ile gönderilmektedir. 

Rapor ve üst yazı ile, denetimlerde belirtilen eksikliklerin giderilmesi hususunda da geri dönüşler istenmektedir.

 

 

2019 ve 2020 Yıllarında Yapılan Denetimler:

 

A. Bina denetimleri: Mevzuat gereği kamu ve ticari binalar olarak sınıflandırılmıştır.

 

  1. Kamu binalarına yönelik 6 adedi Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşları binaları olmak üzere toplam 14 binada denetim gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları binaları dışında 7 adet kamu binasında ve 1 adet kamu hastanesinde 

 

  1. Ticari ve hizmet bina denetimlerine yönelik toplam 23 binada denetim gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetimlerin 14’ü AVM, 6’sı otel, 2’si ofis ve 1’i de özel hastanedir.

 

B. Endüstriyel işletme denetimleri: 23 adet endüstriyel işletmede denetim yapılmıştır.

 

C. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri denetimleri: 1 adet Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketinde denetim yapılmıştır.

 

Yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesine yönelik bildirimlerde bulunulmuş olup geri dönüşleri takip edilmektedir.

 

Denetim ekiplerince bina ve endüstriyel işletme denetimlerinde kullanılan kontrol listeleri bilgi amaçlı aşağıda paylaşılmaktadır. Kontrol listelerine yönelik görüş ve önerilerinizi enverdenetim@enerji.gov.tr adresine letebilirsiniz.