AB Projeleri

Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden katılım süreci kapsamında AB ile uyumun arttırılmasına yönelik projelerin Birlik hibeleriyle gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın II. Dönemi 2014-2020 yıllarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda, IPA II Döneminde Enerji Sektörü Lider Kurumu Bakanlığımız, Uygulama Birimi olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile birlikte enerji sektöründe yürütülecek projeler için Yıllık Program Otoritesini oluşturmaktadır. IPA II Dönemi’nde, “Türkiye için Gösterge Niteliğinde Strateji Belgesi (2014-2020)” ile enerji sektöründe AB hibeleriyle desteklenecek aşağıdaki öncelikli alanlar belirlenmiştir:

 

Öncelikli Alan 1 - Piyasa Entegrasyonu ve Altyapı Geliştirme:

 

  • Ülkemiz elektrik şebekesinin Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) kurallarına uyumlu şekilde modernizasyonu,
  • Ülkemiz doğal gaz şebekesinin Avrupa Doğal gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-G) kurallarına uyumlu şekilde modernizasyonu,
  • Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (SCADA) dahil olmak üzere yazılım ve donanım desteği,
  • Ülkemiz elektrik ve doğal gaz mevzuatının ve şebeke işleyiş düzenlemelerinin AB ile uyumlaştırılması çalışmaları.

 

Öncelikli Alan 2 – Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği:

 

  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği programları geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarının kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • KOBİ’lerin ve mikro yatırımcıların rekabet gücünün arttırılması,
  • Enerji tasarrufu ve sera gazı emisyon verilerinin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması,
  • Sanayide, ticarette ve hanelerde enerji verimliliği farkındalığının arttırılması.

 

Öncelikli Alan 3 – Nükleer Güvenlik:

 

  • Nükleer güvenlik alanında düzenleyici ve operasyonel çerçevenin AB standartları ile uyumlu şekilde iyileştirilmesi.

Tüm IPA Projeleri için tıklayınız.

 

IPA II Dönemi Projeleri İhale Duyuruları için tıklayınız.

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.