Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 

 

UEVEP (2017-2023) ile 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve söz konusu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmüştür. 2017-2023 döneminde yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler ile toplam 24,6 MTEP kümülatif enerji tasarrufu sağlanmış ve söz konusu tasarruflar için 8,5 milyar ABD Doları tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ile Türkiye’nin 2023 yılı enerji yoğunluğunun 2011 yılına göre %20 düşürülmesi hedefi ise 2023 yılı gelmeden yakalanmış olup 2022 yılı itibarıyla Türkiye’nin enerji yoğunluğu 2011 yılına göre %20,4 oranında azaltılmıştır.

 

Enerji verimliliği çalışmalarının hız kesmeden devam ettirilmesi ve ulusal iklim hedefleriyle uyumlu bir enerji politikasının takibi amacıyla 2024- 2030 yılları arasını kapsayacak olan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. UEVEP hazırlanmıştır.

 

 

Enerji Verimliliği 2030 Strateji Belgesi’nde 10 stratejik amaç ve 23 hedef belirlenmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için ise Eylem Planında; sanayi ve teknoloji, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, tarım, ortak konular, start-up ve dijitalleşme olmak üzere toplam 7 tematik başlıkta 61 eyleme ve 266 faaliyete yer verilmiştir. II. UEVEP ile 2024-2030 yılları arasında 20,2 milyar ABD Doları enerji verimliliği yatırımı yapılması ve kümülatif olarak 37,1 MTEP birincil enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesiyle 2024-2030 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde %16 oranında ve emisyonlarda 100 milyon ton CO2 azaltım sağlanacağı hesaplanmıştır.

 

Tablo 2024-2030 Dönemi Tasarruf ve Yatırımlarının Yıllara Göre Değişimi

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tasarruf [kTEP]

1.197

1.120

1.266

1.403

1.589

1.703

1.884

Yatırım [Milyon Dolar]

2.452

2.656

2.544

2.513

3.086

3.227

3.574

 

Tablo’da yer alan enerji verimliliği yatırım ve program harcama tutarları ile öngörülen enerji tasarruf miktarları, II. UEVEP’nin uygulama dönemi olan 2024-2030 arasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, projeksiyon çalışmaları yapılırken Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi dikkate alınmıştır. Eylem Planı dönemi sonunda Tablo’da yer alan hedeflere ulaşılması durumunda, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olacaktır.

 

UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurulu

 

Bakanlığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 7 Aralık 2019 tarihli 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulmuştur.

 

Kurul; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşmaktadır.

 

Kurul’un görevi; kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesidir.

 

UEVEP izleme ve Yönlendirme Kurulu’nun gerçekleştirdiği; ikinci toplantıda üç adet, üçüncü toplantısında ise iki adet çalışma grubu olmak üzere toplam beş adet çalışma grubu kurulması ve çalışma çıktılarının tamamlandıktan sonra UEVEP izleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulması kararları alınmıştır. Bahse konu çalışma grupları aşağıda yer almaktadır.

 

  1. Ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması önerisinin geliştirilmesi
  2. Mevcut binalarda ısı yalıtımına yönelik etki analizi ve destek mekanizma önerisinin geliştirilmesi
  3. Havalimanlarında ve limanlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin tesisine yönelik teknik ve ekonomik potansiyel tespiti, tip projeler için ekonomik fizibilite çalışma yapılması
  4. Evsel Katı Atıktan Türetilmiş Yakıtların Çimento Tesislerinde Kullanımı
  5. Sanayi Atık Isılarının Değerlendirilmesi

Bu kapsamda ilgili çalışma grupları faaliyetlerine başlamış ve aylık olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlgili başlıkta faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar izleyen UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na raporlanacaktır.

 

Güncelleme Tarihi : 21.02.2024

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.