Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

1- UEVEP ve Gelişim Raporları
 

Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 29/12/2017 tarihli Yüksek Planlama Kurulu onayı ile 02/01/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar ABD Doları olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecektir. 

 

UEVEP kapsamındaki eylemler çerçevesinde 2021 yılında ülkemizde 1.325 milyon ABD enerji verimliliğine yatırım yapılmış, bunun karşılığında 372 milyon ABD doları parasal değeri olan 1 milyon 63 bin tep birincil enerji tasarrufu sağlanmıştır. 2021 yılındaki çalışmalarla toplamda 15,61 milyon ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmış ve 11.948 ilave yeşil istihdam oluşturulmuştur.

 

Ayrıca Plan kapsamında 2017-2021 döneminde enerji verimliliğine toplamda 6.447 milyon ABD doları yatırım yapılmış ve bunun sonucunda kümülatif olarak 1.562 milyon ABD Doları parasal karşılığı olan 4.473 ktep enerji tasarrufu sağlanmıştır. UEVEP çerçevesinde 2017-2021 dönemi hedefleri kümülatif %109 olarak gerçekleşmiştir.

 

2- UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurulu

 

Bakanlığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 7 Aralık 2019 tarihli 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulmuştur.

 

Kurul; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşmaktadır.

 

Kurul’un görevi; kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesidir.

 

UEVEP izleme ve Yönlendirme Kurulu’nun gerçekleştirdiği; ikinci toplantıda üç adet, üçüncü toplantısında ise iki adet çalışma grubu olmak üzere toplam beş adet çalışma grubu kurulması ve çalışma çıktılarının tamamlandıktan sonra UEVEP izleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulması kararları alınmıştır. Bahse konu çalışma grupları aşağıda yer almaktadır.

 

  1. Ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması önerisinin geliştirilmesi
  2. Mevcut binalarda ısı yalıtımına yönelik etki analizi ve destek mekanizma önerisinin geliştirilmesi
  3. Havalimanlarında ve limanlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin tesisine yönelik teknik ve ekonomik potansiyel tespiti, tip projeler için ekonomik fizibilite çalışma yapılması
  4. Evsel Katı Atıktan Türetilmiş Yakıtların Çimento Tesislerinde Kullanımı
  5. Sanayi Atık Isılarının Değerlendirilmesi

Bu kapsamda ilgili çalışma grupları faaliyetlerine başlamış ve aylık olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlgili başlıkta faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar izleyen UEVEP İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na raporlanacaktır.

 

Güncelleme Tarihi : 17.05.2022

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.