Ölçme ve Değerlendirme

Planlama ve Denetim Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Ölçme ve Değerlendirme Grubunun görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmektedir; 

 

 • Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerji yöneticisi görevlendirme ve enerji yönetimi birimi kurulması konularında yükümlülük sahibi gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeleri dönemsel ve diğer ülkelerle kıyaslayabilecek performans göstergelerini ve gelecek öngörülerini üretmek,
 • Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak,
 • Ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,
 • Enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağlayabilecek, başka kurum ve kuruluşlar tarafından işletilen veya işletilmesi planlanan veri tabanları ile enerji verimliliği bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla veri alışverişini sağlamak,
 • TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında olan verileri üretmek ve yayınlamak,
 • Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden alınacak bilgileri formatları ile birlikte tanımlamak, gizlilik ilkesi çerçevesinde duyurmak, gelen bilgileri derlemek, değerlendirmek, arşivlemek ve raporlamak,
 • Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini, bu potansiyelleri geri kazandırıcı önlemlerini, yatırım ihtiyaçlarını ilgili birimlerin işbirliğiyle belirlemek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Mevzuat taslaklarının düzenleyici etki analizlerini yapmak üzere karar destek araçlarını belirlemek, temin etmek, entegrasyonu ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Birim bünyesinde yapılmakta olan tüm iş ve işlemlerin bilgi yönetim sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik öneriler ve projeler sunmak uygulanabilir olanları gerçekleştirmek,

İlgili mevzuat dâhilinde Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portal

 

https://enverportal.enerji.gov.tr adresinden erişilebilen Bakanlığımız enerji verimliliği veritabanı olan ENVER Portalı; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi atamak ve yıllık enerji tüketim verileri bildirmekle yükümlü olan tarafların bilgilerinin toplandığı enerji yönetimi bilgi sistemidir.

 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunlu enerji tüketim bildirimleri ile 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle ENVER Portalı’nda yaklaşık 1.700 endüstriyel işletme, 1.800 bina, 390 elektrik üretim tesisi ve 74 organize sanayi bölgesi bilgilerinden bir veri tabanı oluşturulmuştur.

 

Kanunda belirtildiği üzere enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan;

 

 • Endüstriyel İşletmeler (yıllık enerji tüketimi ≥ 1.000 TEP)
 • Kurulu Gücü 100 MW ve üzeri Elektrik Üretim Tesisleri
 • Yıllık enerji tüketimi ≥ 250 TEP veya kullanım alanı ≥ 10.000 m2 olan kamu binaları ile
 • Yıllık enerji tüketimi ≥ 500 TEP veya kullanım alanı ≥ 20.000 m2 olan ticari ve hizmet bina sahipleri ve/veya yönetimleri

Her yıl Mart ayı sonuna kadar yıllık toplam enerji tüketimlerini bildirmekle yükümlüdür.

 

Yukardaki şartları sağlamayanlar ise her 5 yılda bir, son 3 yıllık toplam enerji tüketimlerini bildirmekle yükümlüdür.

 

Ölçme Ve Değerlendirme Grubu Sektörel İletişim Bilgileri

 

ENVER Portalının işletmesinde görev alan personelin kullanıcılara yardımcı olması amacıyla oluşturulmuş sektörel e-posta adreslerini aşağıda bulabilirsiniz:

 

 

Sektörel Kıyaslama (Benchmarking) Raporları

Kıyaslama Raporları, EVÇED tarafından 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yoğun sektörlerde yürütülen enerji yönetimi, izleme, analiz ve projeksiyon çalışmaları kapsamında hazırlanmaktadır. 

 

Kıyaslama raporları yardımıyla özgül enerji tüketimine yönelik göstergeler oluşturulmaktadır. Bu göstergeler ile ele alınan sektörde enerji tüketiminin proses bazında analizi gerçekleştirilebilmektedir.

 

2000 yılından beri imalat sanayinde sadece çimento sektöründe yürütülen kıyaslama çalışmaları diğer enerji yoğun alt sektörler için de yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla 2020 yılında tekstil ve demir-çelik sektörlerinin de kapsama alınması ile genişletilen kıyaslama çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde seramik, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, cam ve cam ürünleri imalatı ile gıda (şeker) sektörlerinde de gerçekleştirilecektir.

 

Kıyaslama Raporları aşağıda belirtilen kazanımları sağlamaktadır:

 • İşletmenizin durumunu sektördeki diğer işletmelerle kıyaslama imkanı sunar,
 • İşletmenizin geçmiş yıllardaki verilen i ile mevcut durumunun kıyaslanmasını sağlar,
 • Sektördeki en iyi ve/veya ortalama değerlere göre makul hedefler belirlemenize yardımcı olur,
 • Birim üretim başına enerji yatırım maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olur,
 • Enerji yönetimi çalışmaları için yardımcı bir araçtır.

 

 • Çimento Sektörü Kıyaslama Raporu : Başkanlığımız tarafından Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği işbirliğinde, ülkemizde çimento imalatı sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin enerji tüketimlerini proses bazında birbirleriyle kıyaslayabilmek ve sektörde yapılacak performans iyileştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla Çimento Sektörü Kıyaslama Raporu hazırlanmaktadır.

 

2019 Yılı Çimento Sektörü Kıyaslama Raporu çalışmaları kapsamında 52 Adet entegre ve 12 adet öğütme/paketleme tesisi değerlendirilmiştir. Söz Konusu Kıyaslama Raporunun içeriği şu şekildedir:

 

 • Çimento Entegre Üretim Tesisleri
  • Entegre Üretim Tesisleri Dağılımı
  • Toplam Enerji Tüketimleri
  • Hammadde ve Katkı Dağılımları
  • Kırma Harmanlama Özgül Enerji Tüketimleri
  • Farin Özgül Enerji Tüketimi
  • Kömür Öğütme Özgül Enerji Tüketimi
  • Klinker Pişirme Özgül Enerji Tüketimi
  • Çimento Öğütme Kapasite Kullanımı
  • Birincil ve İkincil Yakıt Kullanımı
  • Elektrik Tüketimi
  • Direkt ve Yakıt Kaynaklı CO2 Emisyon Salımı
  • Enerji Tasarruf Miktarı

 

 • Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisleri
  • Öğütme ve Paketleme Tesisleri Dağılımı
  • Toplam Enerji Tüketimleri
  • Yardımcı Hammadde Kullanımı
  • Kırma Harmanlama Özgül Enerji Tüketimleri
  • Çimento Öğütme Kapasite Kullanımı
  • Çimento Özgül Enerji Tüketimleri
  • Birincil Yakıt Kullanımı
  • Elektrik Tüketimi
  • Enerji Tasarruf Miktarı

 

 

 • Tekstil Sektörü Kıyaslama Raporu: Başkanlığımız tarafından Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği ile işbirliğinde, ülkemizde Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı Sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin enerji tüketimlerini proses bazında birbirleriyle kıyaslayabilmek ve sektörde yapılacak performans iyileştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla kıyaslama raporları hazırlanmaktadır.

2018 kıyaslama raporu kapsamında 218 adet Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı işletmesi değerlendirilmiştir. Söz Konusu Kıyaslama Raporunun içeriği şu şekildedir:

 

 • Tekstil Sektörü Kıyaslama Çalışması
  • Hammadde Kullanım Oranları
  • Boyar Madde Kullanım Oranları
  • Ana Kimyevi Madde Kullanım Oranları
  • İplik Ön Hazırlık Kapasite Kullanım Oranı
  • İplik Ön Hazırlık Özgül Enerji Tüketimi
  • İplik Büküm Kapasite Kullanım Oranı
  • İplik Büküm Özgül Enerji Tüketimi
  • İplik Boyama Kapasite Kullanım Oranı
  • İplik Boyama Özgül Enerji Tüketimi
  • İplik Boyama Özgül Elektrik Enerjisi Tüketimi
  • İplik Boyama Prosesinde Su Tüketimi
  • Dokuma Kapasite Kullanım Oranı
  • Dokuma Özgül Enerji Tüketimi
  • Dokuma Özgül Isı Enerjisi Tüketimi
  • Örme Kapasite Kullanım Oranı
  • Örme Özgül Enerji Tüketimi
  • Kumaş, Baskı, Boya ve Terbiye Kapasite Kullanım Oranı
  • Kumaş, Baskı, Boya ve Terbiye Özgül Enerji Tüketimi
  • Kumaş, Baskı, Boya ve Terbiye Özgül Isı Enerjisi Tüketimi
  • Kumaş, Baskı, Boya ve Terbiye Özgül Elektrik Enerjisi Tüketimi
  • Kumaş, Baskı, Boya ve Terbiyede Su Tüketimi
  • Tekstil Sektörü Enerji Yoğunluğu (2010 Yılı Fiyatlarıyla)
  • Ülkeler Enerji Yoğunluğu (2010 Yılı Fiyatlarıyla)
  • Tekstil Sektöründe Nihai Enerji Tüketimi
  • Tekstil Sektöründe Enerji Tasarruf Potansiyeli
Tekstil Üretim Akış Şeması